Proceeding: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zamierzenia budowlanego pn: „Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75”

Monika Kaczmarzyk
Urząd Miejski Starachowice
Deadlines:
Posted : 03-10-2019 09:14:00
Placing offers: 10-10-2019 10:00:00
Opening offers : 10-10-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

ZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT(zamówieniektórego wartość nie przekracza wyrażonej w złotychrównowartości kwoty 30 000 euro) ReferatInwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego UrzęduMiejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych,zaprasza do złożeniaoferty dotyczącejrealizacji zadania pn.: „ Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75”. Pełnienienadzoru inwestorskiego (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi zawady) nad realizacją ww. zadania - w branży drogowej,sanitarnej (kanalizacja deszczowa),telekomunikacyjnej, elektrycznej/elektroenergetycznej.Nazwaoraz adres Zamawiającego:GminaStarachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice,NIP:664-19-09-150, REGON: 291009892 Zakres rzeczowy zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w trakcie realizacji zadania, w okresie od zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady nad realizacją robót w n/w zakresie:wykonaniadrogi na odcinku o dł. 1038,75m od ul. Długiej do projektowanegoronda wraz przebudową infrastruktury technicznej (zamówienie nieobejmuje wykonania skrzyżowania typu rondo). Najważniejsze elementy ul. Krańcowej: wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na pow. ok. 8 243,4 m2, przebudowa kanalizacji deszczowej (kanały z rur PP o śr zew. 400, 300, 200 mm) – łącznie ok. 904 m, wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów, zatok postojowych i autobusowych na pow. 8 505,00m2 wykonanie ścieżki rowerowej z asfaltobetonu na pow. ok. 2040 m2 wykonanie oświetlenia w tym montaż 68 opraw oświetleniowych na 45 słupach, zabezpieczenie i przebudowa kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu znajdujących się w obrębie pasa drogowego, regulacja urządzeń typu zasuwy, hydranty, studzienki, włazy itp. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.Szczegółowyzakres robót budowlanych polegający na nadzorze inwestorskimprzedstawia opis wraz z przedmiarem robót zamieszczonyna stronie internetowej: http://bip.um.starachowice.plw zakładce „Zamówienia publiczne>Postępowania 2019r.>Bieżące”Średnikoszt realizacji na podstawie złożonych ofert wykonawczych : ok.5 523 554 zł netto.Umowana roboty budowlane będzie ma charakter kosztorysowy. Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego. Udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy wykonawcy robót. Zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 2x w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego w branży w której prowadzone są roboty, a także organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów. Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego i projektanta – wszelkich zmian do projektu wnioskowanych przez wykonawcę robót budowlanych. Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji procesu inwestycyjnego oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań. Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy techniczne. Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót (wynagrodzenie Wykonawcy robót jest wynagrodzeniem kosztorysowym), uczestniczenie wraz z przedstawicielem Wykonawcy robót w sporządzaniu książki obmiaru, Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp. potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej. Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót dodatkowych oraz robót zamiennych. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz robót zamiennych – pełnienie nadzoru nad tymi robotami. Sporządzanie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji. Przygotowanie informacji do sporządzania dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT. Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (w okresie rękojmi) i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w robót. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy.Szczegółowyzakres obowiązków określa PROJEKTUMOWYstanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Termin wykonania zamówienia Termin rozpoczęcia – od dnia przekazania placu budowy (orientacyjny termin 15 październik 2019 r.) Termin zakończenia – do dnia 15.06.2020 r. (obejmuje także rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych i w razie potrzeby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) Termin realizacji usługi w okresie rękojmi Termin rozpoczęcia – od dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych Termin zakończenia – do dnia, w którym upłynie okres rękojmi dla robót budowlanych lub do dnia odbioru usunięcia usterek. Okres rękojmi za wady zbieżny z rękojmią Wykonawcy robót budowlanych – 84 miesięcy od daty zakończenia robót budowlanych. Cena ofertowa – wynagrodzenie wykonawcy. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.Wynagrodzenie,o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane zrealizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT a w przypadku osóbfizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – opróczwynagrodzenia brutto dla Wykonawcy również składki ZUS i składkina Fundusz Pracy pracodawcy/zatrudniającego stanowiące kosztyZamawiającego – w tym przypadku na wynagrodzenie składa się:wynagrodzenie brutto Wykonawcy według rachunku, plus składki ZUS ina Fundusz Pracy od wynagrodzenia brutto stanowiące kosztyZamawiającego nieujmowane w rachunku brutto przedkładanych przezWykonawcę. Wynagrodzeniebędzie płatne na zasadach określonych w projekcie umowy. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków W zakresie zdolności zawodowej: 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Robót Drogowych posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami drogowymi min. 1 robota o wartości 900 tys., kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. Z 2014r. Poz. 1278), 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych (kanalizacja deszczowa) posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami sanitarnymi (kanalizacja deszcz.) min. 1 robota o wartości 200 tys., kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. Z 2014r. Poz. 1278), 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych/Elektroenergetycznych posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami elektrycznymi/elektroenergetycznymi min. 1 robota o wartości 200 tys., kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej/elektroenergetycznej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. Z 2014r. Poz. 1278), 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych posiadająca doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami telekomunikacyjnymi min. 1 robota o wartości 20 tys., kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. Z 2014r. Poz. 1278), Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które z zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w w/w specjalności. Zawartość oferty.Wykonawcaprzedstawia Zamawiającemu cenę, za jaką wykona przedmiotzamówienia. Termin złożenia ofertyOfertęprosimy złożyć w terminie do dnia 10.10.2019r. do godz. 10.00na www.platformazakupowa.pl. Uwaga!!Oferty złożone w innej od ww. formy będą podlegały odrzuceniu. Kryterium ocenyZłożoneoferty będą oceniane tylko w jednym kryterium – cena 100%.Owyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłoczniewykonawców, którzy złożyli oferty.Wybranemuwykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania ipodpisania umowy.Wzałączeniu wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.Osobydo kontaktu – Monika Kaczmarzyk telefon 41-273-82-74 , fax- 41 27382 72adrese-mail: inwestycje@starachowice.eu Zamawiającyzastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy wprzypadku, kiedy inwestycja nie będzie realizowana. Z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy tejże ustawy.Wykonawca,który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową przedpodpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemunastępujących dokumentów: dane Oferenta - Wykonawcy - (nazwa firmy, adres, e-mail, telefon, itd.) niezbędne do podpisania umowy, Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT winien przedstawić oświadczenie o braku takiego zobowiązania, kserokopie (potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) uprawnień budowlanych do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej, elektrycznej/elektroenergetycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej (ważnych na dzień złożenia oferty) oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, referencje, poświadczenia, lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Otrzymują: Adresaci wg rozdzielnika (rozdzielnik a/a Zamawiającego) IRG a/a 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Umowa - inspektor nadzoru art 4 pkt ul. Krańcowa..odt odt 37.46 2019-10-03 09:14:00 Proceeding

Announcements

2019-10-16 10:03 Monika Kaczmarzyk W postępowaniu na Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zamierzenia budowlanego pn Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach..." złożono 6 ofert. Wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 nadzór inwestorski Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zamierzenia budowlanego pn: „Przebudowa ul. Krańcowej w Starachowicach w km 0+000 do km 1+038,75” 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 392