Proceeding: UA.271.1.19.2019 UA.271.1.19.2019 - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Posted : 31-10-2019 13:22:00
Placing offers: 05-12-2019 12:00:00
Opening offers : 05-12-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.docx docx 200.6 2019-10-31 13:22:00 Magdalena Poroś Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 143.47 2019-10-31 13:22:00 Magdalena Poroś Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 200.93 2019-12-05 14:00:58 Daria Pietrzak Public message
Sprostowanie.Ogloszenie_zmian_lub dodatkowych_informacji.pdf pdf 83.85 2019-11-15 11:08:10 Daria Pietrzak Public message
ZMIANA_TRESCI_SIWZ.pdf pdf 528.86 2019-11-12 15:08:15 Daria Pietrzak Public message

Announcements

2019-12-05 14:05 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2019-11-15 11:08 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Sprostowanie.Oglosze [...].pdf

2019-11-12 15:09 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SIWZ.

ZMIANA_TRESCI_SIWZ.p [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 181

Send a message