Proceeding: 96/ZP/2019 96/ZP/2019 - Dostawa i instalacja sekwenatora dla Uniwersytetu Łódzkiego.

Sebastian Rudziński
Uniwersytet Łódzki Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Posted : 04-11-2019 14:11:00
Placing offers: 05-12-2019 09:00:00
Opening offers : 05-12-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ-sekwenator-Biobank.v.20.10.2019r.docx docx 145.46 2019-11-04 14:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu-2019-OJS212-519377-pl.pdf pdf 144.91 2019-11-04 14:11:00 Proceeding
Arkusz cenowy-zał. nr 1 do SIWZ..xlsx xlsx 20.62 2019-11-04 14:11:00 Proceeding
69.ZP.2019-JEDZ-ESPD.zip zip 83.74 2019-11-04 14:11:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystnieszje oferty.pdf pdf 33.45 2020-01-17 17:03:27 Public message
img-Z05122040.pdf pdf 190.18 2019-12-05 13:21:44 Public message
Odpowiedż na pytanie .PDF PDF 43.08 2019-11-21 14:04:00 Public message
SIWZ-po modyfikacji z dnia 21.11.2019r.docx docx 146.22 2019-11-21 14:04:00 Public message

Announcements

2020-01-17 17:03 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający przekazuje Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
Dział Zakupów UŁ

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-12-05 13:22 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

img-Z05122040.pdf

2019-11-21 14:04 Sebastian Rudziński Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 - dalej uPzp) Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W załączeniu Zamawiający podaje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Odpowiedż na pytanie [...].PDF

SIWZ-po modyfikacji [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 366