Proceeding: S.270.1.9.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla w roku 2020

Marcin Jagieła
Nadleśnictwo Dukla
Deadlines:
Posted : 05-11-2019 09:36:00
Placing offers: 06-12-2019 09:00:00
Opening offers : 06-12-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Pełnomocnictwo.doc doc 25.5 2019-11-13 20:14:59 Proceeding
Załączniki do SIWZ - usługi leśne.rar rar 34744.08 2019-11-05 09:36:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1437.73 2019-11-05 09:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 363.07 2019-11-05 09:36:00 Proceeding
S.270.1.9.2019_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 395.8 2020-01-08 14:46:08 Public message
S.270.1.9.2019_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części.pdf pdf 375.04 2019-12-17 12:11:27 Public message
S.270.1.9.2019_Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 367.8 2019-12-13 14:55:31 Public message
S.270.1.9.2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1111.36 2019-12-06 14:48:43 Public message

Announcements

2020-01-08 14:46 Marcin Jagieła Zawiadomienie z rozstrzygnięcia postępowania

S.270.1.9.2019_Zawia [...].pdf

2019-12-17 12:11 Marcin Jagieła Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na części:
Pakiet Nr 2
Pakiet Nr 6
Pakiet Nr 8
Pakiet Nr 10

S.270.1.9.2019_Zawia [...].pdf

2019-12-13 14:55 Marcin Jagieła Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

S.270.1.9.2019_Spros [...].pdf

2019-12-06 14:48 Marcin Jagieła Informacja z otwarcia ofert

S.270.1.9.2019 Infor [...].pdf

2019-11-07 09:24 Marcin Jagieła OGŁOSZENIE
W oparciu o zapisy pkt.8.12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwołuję w dniu 13.11.2019r ( środa) o godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego tj: Nadleśnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Równe - sala konferencyjna nr 107 zebranie Wykonawców usług w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla
Zbigniew Żywiec

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 679