Proceeding: Z.270.1.6.2019 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Komańcza w roku 2020.”

Deadlines:
Posted : 06-11-2019 00:47:00
Placing offers: 06-12-2019 09:00:00
Opening offers : 06-12-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 14 - Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników.pdf pdf 666.16 2019-11-06 10:06:04 Proceeding
Zał. nr 11 - Wykaz osób.docx docx 19.46 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 13 - Wzór umowy.pdf pdf 752.69 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 12 - Wykaz urządzeń.docx docx 17.35 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 10 - Wykaz usług.docx docx 17.13 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 9 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 150.5 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 153 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc doc 151 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 6 - JEDZ.doc doc 290 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Procedura odbioru prac.pdf pdf 261.16 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych.pdf pdf 583.12 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 3.3 - Układ sortymentowy pozyskania drewna Pakiet I - XIV.xlsx xlsx 105.25 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 3.2 -Strefy trudności i odległości zrywki Pakiet I - XIV.xlsx xlsx 31.67 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 3.1 - Rozmiar prac wg czynności Pakiet I - XV.xlsx xlsx 124.9 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Kosztorys ofertowy Pakiety I - XV.xlsx xlsx 171.23 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Oferta.doc doc 132 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1047.37 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 527.91 2019-11-06 00:47:00 Proceeding
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 796.62 2020-01-10 11:13:03 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 190.8 2019-12-19 10:40:14 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 630.73 2019-12-06 14:40:55 Public message
Zał. nr 2 - kosztorys ofertowy Pakiety I - XV kor. XV.xlsx xlsx 171.32 2019-11-18 13:11:57 Public message
Zał. nr 3.1 - Rozmiar prac wg czynności Pakiet I - XV kor. XV.xlsx xlsx 125 2019-11-18 13:11:57 Public message
2019-OJS219-538296-pl.pdf pdf 78.84 2019-11-13 11:25:54 Public message
Zał. nr 2 - kosztorys ofertowy Pakiety I - XV - korekta.xlsx xlsx 171.45 2019-11-12 09:09:26 Public message
Zał. nr 3.1 - Rozmiar prac wg czynności Pakiet I - XV - korekta.xlsx xlsx 124.96 2019-11-12 09:09:26 Public message
informacja z zebrania.pdf pdf 402.31 2019-11-12 08:41:58 Public message
informacja o zebraniu Wykonawców.pdf pdf 161.73 2019-11-06 10:22:02 Public message

Announcements

2020-01-10 11:13 Iwona Swat Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2019-12-19 10:40 Iwona Swat Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Pakiet VI i Pakiet XIII.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-12-06 14:40 Iwona Swat Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-18 13:11 Iwona Swat Zamawiający zamieszcza skorygowane załączniki do SIWZ: - Załącznik nr 2 - Kosztorys Ofertowy Pakiety I - XV - korekta w Pakiecie XV; - Załącznik nr 3.1 - Rozmiar prac wg czynności Pakiety I - XV - korekta w Pakiecie XV.

Zał. nr 2 - kosztory [...].xlsx

Zał. nr 3.1 - Rozmia [...].xlsx

2019-11-13 11:25 Iwona Swat Ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2019-OJS219-538296-p [...].pdf

2019-11-12 09:09 Iwona Swat Zamawiający zamieszcza skorygowane załączniki do SIWZ:
- Załącznik nr 2 - Kosztorys Ofertowy Pakiety I - XV - korekta Ilości: Pakiet I - Dział III - Zagospodarowanie turystyczne - Kod grupy czynności: UT-TURYST;
- Załącznik nr 3.1 - Rozmiar prac wg czynności Pakiety I - XV - korekta Ilości: Pakiet I - Dział OCHRL - Grupa czynności: UT-TURYST.

Zał. nr 2 - kosztory [...].xlsx

Zał. nr 3.1 - Rozmia [...].xlsx

2019-11-12 08:41 Iwona Swat Informacja z zebrania z Wykonawcami - pytania o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedzi na nie.

informacja z zebrani [...].pdf

2019-11-06 10:22 Iwona Swat Informacja o zebraniu Wykonawców w dniu 07.11.2019 r., godz. 10:00.

informacja o zebrani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1026