Proceeding: PINB-25/3/2019 na zakup i dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz środków czystości dla PINB w Świdnicy w 2020 roku

Magdalena Białęcka-Janowiec
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Deadlines:
Posted : 14-11-2019 13:49:00
Placing offers: 04-12-2019 15:00:00
Opening offers : 04-12-2019 15:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej wg n/w specyfikacji:

 Przedmiot zamówienia:

·         Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz środków czystości fabrycznie nowych i oryginalnych w 2020 roku do siedziby Zamawiającego, wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 3 ).

·         Zaleca się, aby Wykonawcy pozyskali dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

·         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: zamówienia będą realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.

Warunki realizacji zamówienia:

·        Artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych i środki czystości będą dostarczane do siedziby Zamawiającego zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksowej, elektronicznej lub telefonicznej na koszt Wykonawcy. Należy więc uwzględnić w/w koszty w składanej ofercie.

·    Zamówiony towar winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, winien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.

·       Termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Cena oferty:

1.      Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2.      Ceny zawarte w ofercie pozostają niezmienione na czas trwania umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

3.      W cenę zamówienia należy wliczyć dowóz materiałów do siedziby Zamawiającego.

 Zasady oceny ofert:

 1.      Oferty zostaną ocenione przez Zmawiającego w oparciu o następujące kryterium:

CENA 100%,

2.      Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium CENA: 100 

3.      Oferta otrzyma zaokrąglaną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

P(Co)=Cmin / Co x Max(C)

gdzie:

P(Co) = ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium CENA

Cmin = najniższa cena BRUTTO spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Co = cena BRUTTO oferty

Max (C) = maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium CENA

 

Zasady i tryb wyboru ofert:

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty przez Wykonawcę :

1.    Podana w ofercie wartość brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

2.      Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia (w załączniku nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia) wszystkich elementów ceny, tj.: ceny jednostkowej brutto PLN, wartości brutto PLN. Wykonawca oblicza cenę w następujący sposób: wartość brutto stanowi iloczyn cen jednostkowych brutto i liczby jednostek miar.

3.      Kwoty wykazane w załączniku nr 1 do  umowy – opis przedmiotu zamówienia zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki równe 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.


Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiającym i  Wykonawca:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

 Sposób złożenia oferty:

·      Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 3).

·       Wyżej wymienione dokumenty winny być podpisane oraz opieczętowane pieczęcią imienną na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty oryginałem lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem’ przez osobę uprawnioną kopią pełnomocnictwa).

·    Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np.: dostawa do siedziby zamawiającego, stawka VAT, itp.).

·         Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej: faxem (748515620), mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres pinb@pinb-swidnica.pl lub złożyć w siedzibie lub przesłać na adres Zamawiającego: do dnia 04.12.2019r. z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i środków czystości dla PINB w Świdnicy w 2020 roku”, 

·         Osoba do kontaktu: Magdalena Białęcka-Janowiec (tel. 74/851-56-23, 21)

·         Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca.

·         Oferty, które wpłyną do  zmawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w formie pisemnej.

Wybór najlepszej oferty nie gwarantuje oferentowi realizacji zamówienia, gdyż przystąpienie do niego zależy od posiadanych środków finansowych na ten cel. Zamawiający zastrzega sobie zatem możliwość unieważnienia zamówienia.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1)      Załącznik nr 1 – formularz oferty,

2)      Załącznik nr 2 – wzór umowy,

3)   Załącznik nr 3 - załącznik nr 1 do umowy: opis przedmiotu zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 3 - zał. nr 1 do wzoru umowy-opis przedmiotu zamówienia.docx docx 24.99 2019-11-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór umowy.docx docx 15.54 2019-11-14 13:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularza oferty.docx docx 14.75 2019-11-14 13:49:00 Proceeding
Załacznik nr 3 - zał. nr 1 do wzoru umowy-opis przedmiotu zamówienia.docx docx 24.99 2019-11-14 13:49:00 Criterium
Załącznik nr 1 - formularza oferty.docx docx 14.75 2019-11-14 13:49:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz środków czystości Zgodnie z opisem zamówienia i warunkami określonymi w umowie. Wartość brutto ma być zgodna z sumą wartości brutto z załącznika nr 1 do wzoru umowy stanowiącego opis przedmiotu zamówienia 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz oferty - Załączam skan wypełnionego formularza oferty (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1 - for [...].docx

(0)
3 Opis przedmiotu zamówienia - Załączam skan wypełnionego załącznika nr 1 do wzoru umowy (Buyer requires the attachment of a file)

Załacznik nr 3 - zał [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 349