Proceeding: ZP-20-006UN dostawa elememtów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w obrębie twarzoczaszki

Deadlines:
Posted : 24-01-2020 09:36:54
Placing offers: 28-02-2020 08:00:00
Opening offers : 28-02-2020 08:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do pobrania.doc doc 274 2020-01-24 09:42:25 Agnieszka Szymczyk Proceeding
JEDZ do uzupełnienia.doc doc 239 2020-01-24 09:42:19 Agnieszka Szymczyk Proceeding
SIWZ 24.01.2020.pdf pdf 705.53 2020-01-24 09:42:11 Agnieszka Szymczyk Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 200.48 2020-01-24 09:41:57 Agnieszka Szymczyk Proceeding
19.03.2020r WYNIKI.pdf pdf 361.98 2020-03-19 11:14:28 Bożena Radek Public message
28.02.2020r. PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 334.39 2020-02-28 13:37:31 Bożena Radek Public message
20.02.2020r. Pytania.pdf pdf 361.84 2020-02-20 14:31:49 Bożena Radek Public message
04.02.2020r. Korekta SIWZ.pdf pdf 185.84 2020-02-04 13:14:35 Bożena Radek Public message

Announcements

2020-03-19 11:14 Bożena Radek 19.03.2020r. Wyniki

19.03.2020r WYNIKI.p [...].pdf

2020-02-28 13:37 Bożena Radek 28.02.2020r. Protokół z otwarcia ofert

28.02.2020r. PROTOKÓ [...].pdf

2020-02-20 14:31 Bożena Radek 20.02.2020r. Pytania

20.02.2020r. Pytania [...].pdf

2020-02-04 13:14 Bożena Radek 04.02.2020r. Korekta SIWZ

04.02.2020r. Korekta [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 308

Send a message