Proceeding: 2/PN/ZP/D/2020 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii

Deadlines:
Posted : 28-01-2020 12:03:50
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Opening offers : 28-02-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2_2020_SIWZ_z_zalacznikami.zip zip 382.72 2020-01-28 12:06:11 Marzena Serwach Proceeding
2_2020-OJS019-041141_ogl_o_zam.pdf pdf 903.17 2020-01-28 12:05:44 Marzena Serwach Proceeding
2_2020_WYNIKI_2.pdf pdf 1177.64 2020-04-07 13:42:07 Marzena Serwach Public message
2_2020_WYNIKI_1_uniewaznienie.pdf pdf 181.24 2020-03-18 13:45:25 Marzena Serwach Public message
2_2020_zestawienie ofert z otwarcia 28.02.20r.pdf pdf 1030.11 2020-02-28 12:13:34 Marzena Serwach Public message
2_2020_odp_pyt_1.zip zip 2255.33 2020-02-20 13:36:37 Marzena Serwach Public message
2_2020_FC_elektrofizjologia_ablacja_mod_1.xlsx xlsx 228.76 2020-02-20 13:36:37 Marzena Serwach Public message
2_2020_FO_Zal_nr_1_mod.docx docx 25.51 2020-02-20 13:36:37 Marzena Serwach Public message

Announcements

2020-04-07 13:42 Marzena Serwach Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazujemy zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych.

2_2020_WYNIKI_2.pdf

2020-03-18 13:45 Marzena Serwach Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazujemy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części.

2_2020_WYNIKI_1_unie [...].pdf

2020-02-28 12:13 Marzena Serwach W załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert z dnia 28.02.2020 r.

2_2020_zestawienie o [...].pdf

2020-02-20 13:36 Marzena Serwach W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, zmodyfikowany formularz oferty, zmodyfikowany formularz cenowy.

2_2020_odp_pyt_1.zip

2_2020_FC_elektrofiz [...].xlsx

2_2020_FO_Zal_nr_1_m [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 696

Send a message