Proceeding: WR.271.3.2020 Dostawa i dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępno

Iwona Hendrys
Gmina Kępno Department: Wydział Administracji i Komunikacji Społecznej
Deadlines:
Posted : 10-02-2020 14:03:00
Placing offers: 20-03-2020 10:30:00
Opening offers : 20-03-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
załączniki do SIWZ nr 1-8.zip zip 435.12 2020-02-10 14:03:00 Iwona Hendrys Proceeding
SIWZ pojemniki.pdf pdf 940.57 2020-02-10 14:03:00 Iwona Hendrys Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu nr 2020S 028-064018.pdf pdf 139.5 2020-02-10 14:03:00 Iwona Hendrys Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 84.59 2020-03-24 11:18:25 Iwona Hendrys Public message
załącznik nr 5 - wzór umowy po zmianie SIWZ.doc doc 175.5 2020-03-13 14:19:44 Iwona Hendrys Public message
załącznik nr 6 - SOPZ po zmianie SIWZ.doc doc 92.5 2020-03-13 14:19:44 Iwona Hendrys Public message
Zmiana SIWZ nr 1.pdf pdf 48.86 2020-03-13 14:19:44 Iwona Hendrys Public message
odpowiedzi na pytania do SIWZ - BIP (cz.2).pdf pdf 129.61 2020-03-13 12:14:24 Iwona Hendrys Public message
załącznik nr 5 - wzór umowy po zmianie SIWZ poprawiony.doc doc 177.5 2020-03-13 14:33:41 Iwona Hendrys Public message
odpowiedzi na pytania do SIWZ - BIP.pdf pdf 469 2020-03-11 15:40:06 Iwona Hendrys Public message

Announcements

2020-03-24 11:18 Iwona Hendrys Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-13 14:33 Iwona Hendrys Zmiana załącznika nr 5 do SIWZ - umowa, będącego załącznikiem nr 1 do zmiany SIWZ

załącznik nr 5 - wzó [...].doc

2020-03-13 14:19 Iwona Hendrys Zmiana SIWZ

załącznik nr 5 - wzó [...].doc

załącznik nr 6 - SOP [...].doc

Zmiana SIWZ nr 1.pdf

2020-03-13 12:14 Iwona Hendrys Odpowiedzi na pytania do SIWZ - cz.2

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-03-11 15:40 Iwona Hendrys Odpowiedzi na pytania do SIWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 213

Send a message