Proceeding: 3/WA/PN/2020 „Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin oraz podrobów dla Centrum Usług Logistycznych", znak sprawy: 3/WA/PN/2020

Anna Liersch-Bryzek
Centrum Usług Logistycznych Department: Zamówienia Publiczne w Warszawie
Deadlines:
Posted : 12-02-2020 10:46:00
Placing offers: 03-04-2020 14:00:00
Opening offers : 03-04-2020 14:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS030-069491-pl.pdf pdf 136.44 2020-02-12 10:46:00 Anna Liersch-Bryzek Proceeding
SIWZ.zip zip 453.66 2020-02-12 10:46:00 Anna Liersch-Bryzek Proceeding
otwarcie ofert i unieważnienie.pdf pdf 166 2020-04-06 12:58:08 Anna Liersch-Bryzek Public message
2020-OJS054-128359-pl.pdf pdf 67.21 2020-03-17 09:11:30 Anna Liersch-Bryzek Public message
zmiana terminu skladania ofert.zip zip 192.39 2020-03-12 11:10:18 Anna Liersch-Bryzek Public message

Announcements

2020-04-06 12:58 Anna Liersch-Bryzek Dzień dobry
w załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

otwarcie ofert i uni [...].pdf

2020-03-30 13:25 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
otwarcie ofert zostanie przeprowadzone za pomocą narzędzia teamviewer.
Zainteresowanych proszę o zainstalowanie oprogramowania i o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres:
anna.liersch-bryzek@cul.com.pl.
Zgłoszeni Wykonawcy/osoby zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o dalszych instrukcjach.
Zgłoszenie proszę przesłać do końca dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek
2020-03-17 09:11 Anna Liersch-Bryzek W załączeniu opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

2020-OJS054-128359-p [...].pdf

2020-03-12 11:10 Anna Liersch-Bryzek Szanowni Państwo
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.
pozdrawiam
Anna Liersch-Bryzek

zmiana terminu sklad [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 204

Send a message