Proceeding: BZP.3810.6.2020.KK dostawa produktów leczniczych - z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt

Deadlines:
Posted : 13-02-2020 09:47:00
Placing offers: 19-03-2020 11:30:00
Opening offers : 19-03-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
6-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE.pdf pdf 177.65 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
espd-request.zip zip 86.4 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
6-umowa wzór (zał.nr 2 do SIWZ).doc doc 62 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
6-SIWZ.doc doc 231.5 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
6-oświadczenie o Tajemnicy Przedsiębiorstwa (zał.nr 7 do SIWZ).docx docx 20.59 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
6-oświadczenie gr. kapitałowa (zał. nr 4 do SIWZ).doc doc 38 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
6-oświadczenia podatkowe (zał.nr 5 do SIWZ).docx docx 20.78 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
6-Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.1 pkt.21 lub 22 ( zał. nr 6 do SIWZ).docx docx 16.1 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
6-Formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ).docx docx 25.67 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
6-formularz asort.-cenowy (zał.nr 1 do oferty).docx docx 42.58 2020-02-13 09:47:00 Katarzyna Kuzyk Proceeding
6-Protokół z otwarcia ofert.docx docx 23.71 2020-04-02 08:58:21 Katarzyna Kuzyk Public message
6-odp.na pytania.pdf pdf 730.06 2020-02-18 14:50:01 Katarzyna Kuzyk Public message

Announcements

2020-04-02 08:58 Katarzyna Kuzyk 6-protokół z otwarcia ofert.

6-Protokół z otwarci [...].docx

2020-02-18 14:50 Katarzyna Kuzyk 6-odp.na pytania

6-odp.na pytania.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 487

Send a message