Proceeding: 040/20 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo. ETAP II – odcinek drogi od km 57+600 do km 69+230” - nr postępowania 040/20

Deadlines:
Posted : 13-02-2020 11:20:00
Placing offers: 10-04-2020 10:00:00
Opening offers : 10-04-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem:

 https://drive.google.com/drive/folders/14sporAqeEPSMzfuy0eMtx9LAsYQ-iaCe?usp=sharing

UWAGA: Przed rozpakowaniem plików, proszę ściągnąć wszystkie pliki do jednego katalogu. (w szczególności dokumentacja.7z.001, dokumentacja.7z.002, dokumentacja.7z.003) 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
siwz 040 20.pdf pdf 3862.68 2020-02-13 11:20:00 Samanta Skwarczyńska Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 13.02.2020r..pdf pdf 145.26 2020-02-13 11:20:00 Samanta Skwarczyńska Proceeding
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 040 20.doc doc 212 2020-02-13 11:20:00 Samanta Skwarczyńska Proceeding
część 2 siwz-oferta z wzorami załączników_wersja edytowalna 040 20.docx docx 90.75 2020-02-13 11:20:00 Samanta Skwarczyńska Proceeding
pytania i odpowiedzi 040 20 z dnia 03.04.2020 r..pdf pdf 231.42 2020-04-03 13:39:14 Samanta Skwarczyńska Public message
pytania i odpowiedzi 040 20 z dnia 31.03.2020 r..pdf pdf 152.01 2020-03-31 08:45:04 Samanta Skwarczyńska Public message
pytania i odpowiedzi 040 20 z dnia 23.03.2020 r..pdf pdf 1118.83 2020-03-23 07:14:06 Samanta Skwarczyńska Public message
zał. do odpowiedzi z dnia 23.03.2020 r..pdf pdf 45.42 2020-03-23 07:14:06 Samanta Skwarczyńska Public message
ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 18.03.2020 r..pdf pdf 73.53 2020-03-18 08:56:12 Samanta Skwarczyńska Public message
ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do publikacji w dniu 13.03.2020r..pdf pdf 76.11 2020-03-13 14:26:04 Samanta Skwarczyńska Public message
zmiana terminu składania ofert_13.03.2020r..pdf pdf 77.53 2020-03-13 14:26:04 Samanta Skwarczyńska Public message

Announcements

2020-04-03 13:39 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania z dnia 03.04.2020 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-03-31 08:45 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania z dnia 31.03.2020 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-03-23 07:14 Samanta Skwarczyńska Odpowiedzi na pytania z dnia 23.03.2020 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

zał. do odpowiedzi z [...].pdf

2020-03-18 08:56 Samanta Skwarczyńska Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w dniu 18.03.2020 r.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2020-03-13 14:26 Samanta Skwarczyńska Zmiana terminu składania ofert - informacja z dnia 13.03.2020 r.

ogłoszenie o sprosto [...].pdf

zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1598

Send a message