Proceeding: 08/2020/RK „Dostawa środków chemicznych: KEMIRA - PIX 112 D oraz KEMIRA - PIX 113 w okresie 12 miesięcy”

Rafał Kondratowicz
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście Department: Dział inwestycji
Deadlines:
Posted : 13-02-2020 11:25:00
Placing offers: 27-02-2020 13:30:00
Opening offers : 27-02-2020 14:00:00
Tryb: Zapytanie o informację
Kind: Supply

Requirements and specifications

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Znak sprawy: 08/2020/RK


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych: KEMIRA - PIX 112 D oraz KEMIRA - PIX 113 przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Rozdziale II SIWZ.


a) KEMIRA - PIX 112 D -  40 – 42 % wodny roztwór siarczanu żelazowego Fe2(SO4)3do uzdatniania wody w ilości 280 ton

Skład chemiczny roztworu siarczanu żelazowego:

- żelazo ogólne                                  11,65-11,95 %

- żelazo (Fe2+)                                    max 0,06 %

- magnez ( Mg )                                 max 4500 mg/kg

- wapń ( Ca )                                      < 50 mg/kg

- substancje nierozpuszczalne w wodzie      < 0,1 %

 - wolny kwas siarkowy                      od 0 do + 1 %

- gęstość w g/cm3                              ( 20o C) 1,5 – 1,55     

- Zamawiający nie dopuszcza zawartości metali ciężkich w roztworze.

Warunki dostawy

Wykonawca dostarczy siarczan żelazowy do Stacji Uzdatniania Wody „Wydrzany” ul. Karsiborska - cysterną samochodową o pojemności 24 tony jednorazowo w terminie do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego zapotrzebowania, faxem lub drogą elektroniczną.


b) KEMIRA - PIX 113 - 40 – 42 % wodny roztwór siarczanu żelazowego Fe2(SO4)3do strącania ortofosforanów w ściekach z jednoczesnym wspomaganiem sedymentacji osadu czynnego w ilości 300 ton.

Skład chemiczny roztworu siarczanu żelazowego:

- żelazo ogólne                       11,65-11,95 %

- żelazo (Fe2+)                        0,2 – 0,7 %

- pH                                         poniżej 1 


Warunki dostawy

Wykonawca dostarczy siarczan żelazowy na Wydział Oczyszczania Ścieków w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej 33 -  cysterną samochodową o pojemności 24 tony jednorazowo w terminie do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego zapotrzebowania, faxem lub drogą elektroniczną.

Dostawy będą się odbywać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 14 00.

Zamawiający zastrzega, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 10% wielkości zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 82/2019 z dn 12.09.2019r.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug

Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

 Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843).Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • zadawania pytań do SIWZ

  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • inne 

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
siwz-publikacja.pdf pdf 372.26 2020-02-13 11:25:00 Rafał Kondratowicz Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 2019.86 2020-02-13 11:25:00 Rafał Kondratowicz Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 378.57 2020-03-05 10:32:37 Rafał Kondratowicz Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 292.3 2020-02-28 14:48:30 Rafał Kondratowicz Public message
informacja o środkach zabezpieczonych na realizację zadania.pdf pdf 281.18 2020-02-27 14:35:14 Rafał Kondratowicz Public message

Announcements

2020-03-05 10:32 Rafał Kondratowicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-02-28 14:48 Rafał Kondratowicz informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-02-27 14:35 Rafał Kondratowicz informacja o środkach zabezpieczonych na realizację zadania

informacja o środkac [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Formularz oferty 100% kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena brutto. Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan Formularza oferty (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w SIWZ – załącznik nr 1 do oferty - Proszę potwierdzić, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu wpisując słowo "tak" oraz załączyć obok wypełniony i podpisany skan załącznika nr 1 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego - Proszę załączyć skan podpisanego dokumentu (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik - w przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, należy załączyć obok skan podpisanego pełnomocnictwa (0)
5 aktualne karty charakterystyki dlaoferowanych środków chemicznych w języku polskim, oraz aktualny atest PZH dla oferowanego środka chemicznego KEMIRA - PIX 112 D przeznaczonego do uzdatniania wody. - Proszę załączyć skan kart charakterystyki oraz skan PZH. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez załączenie obok skan podpisanego załącznika nr 2 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – załącznik nr 3 do oferty, - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 3 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
8 oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – załącznik nr 4 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 4 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
9 oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - załącznik nr 5 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 5 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
10 oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 6 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez wpisanie słowa "tak" i załączyć obok skan podpisanego załącznika nr 6 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
11 wykaz z określeniem części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia własnymi siłami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do oferty - Proszę potwierdzić spełnianie warunku poprzez załączenie obok skanu wypełnionego i podpisanego załącznika nr 7 (Buyer requires the attachment of a file) (0)
12 Tajemnica przedsiebiorstwa - Proszę wymienić, które z elementów oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, uzasadnić ją oraz załączyć obok zeskanowane dokumenty stanowiące "tajemnicę przedsiębiorstwa" wraz z uzasadnieniem (0)
Unlock the form

The number of page views - 166

Send a message