Proceeding: MAT/44/U/2020 DOSTAWA MENAŻEK ZE STALI NIERDZEWNEJ (Nr sprawy: MAT/44/U/2020)

Katarzynie Łokuciejewskiej
4 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Posted : 14-02-2020 10:12:00
Placing offers: 08-04-2020 09:00:00
Opening offers : 08-04-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do wzoru umowy.pdf pdf 4440.78 2020-02-14 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór gwarancji nalezytego wykonania umowy.docx docx 22.28 2020-02-14 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWIZ - wzór umowy.pdf pdf 467.78 2020-02-14 10:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.docx docx 44.9 2020-02-14 10:12:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy Część 2.xlsx xlsx 16.03 2020-02-14 10:12:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy Część 1.xlsx xlsx 16.39 2020-02-14 10:12:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 591.76 2020-02-14 10:12:00 Proceeding
ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 144.46 2020-02-14 10:12:00 Proceeding
Unieważnenie postępownaie _ strona 25_03_2020.pdf pdf 300.1 2020-03-25 10:53:53 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ_20_03.pdf pdf 547.61 2020-03-20 10:01:08 Public message
ZAŁACZNIK NR 4 _20_03_2020.pdf pdf 812.69 2020-03-20 10:01:08 Public message
ogłoszenie sprostowanie wysłane.pdf pdf 72.6 2020-03-20 10:01:08 Public message

Announcements

2020-03-25 10:53 Szymon Kułaga Szanowni Państwo
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) - dalej jako ustawa Pzp, informuje, że postępowanie nr MAT/44/U/2020 unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.
Szczegółowe uzasadnienie znajda państwo w piśmie stanowiącym załącznik.

Unieważnenie postępo [...].pdf

2020-03-20 10:01 Szymon Kułaga Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający informuje, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie działając w trybie art.38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W załączeniu treść wniosków, zmiany, które zostają wprowadzone do SIWZ oraz treść ogłoszenia o sprostowaniu.
ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA JEDNOCZEŚNIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - NOWY TERMIN TO 08 KWIETNIA 2020R. GODZINA. 09:00

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

ZAŁACZNIK NR 4 _20_0 [...].pdf

ogłoszenie sprostowa [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 590

Send a message to buyer