Proceeding: Sprawa nr WOFiTM/6/2020/PN - Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

Deadlines:
Posted : 17-02-2020 07:54:00
Placing offers: 20-03-2020 11:00:00
Opening offers : 20-03-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SIWZ SPRZĘT.docx docx 162.23 2020-02-18 07:53:01 Katarzyna Bliszczyk Proceeding
SIWZ_SPRZĘT.pdf pdf 571.71 2020-02-18 07:52:45 Katarzyna Bliszczyk Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 190.93 2020-02-17 07:54:00 Katarzyna Bliszczyk Proceeding
Informacja o unieważnieniu zadań.pdf pdf 375.86 2020-03-31 12:48:38 Monika Matysiak Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 395.02 2020-03-24 13:45:15 Monika Matysiak Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 455.14 2020-03-13 14:30:55 Robert Bartkowski Public message
Załącznik nr 4 po sprostowaniu omyłki..docx docx 15.55 2020-02-26 13:57:59 Monika Matysiak Public message
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 70.01 2020-02-26 13:56:52 Monika Matysiak Public message
Sprostowanie omyłki.pdf pdf 195.67 2020-02-26 13:56:03 Monika Matysiak Public message

Announcements

2020-03-31 12:48 Monika Matysiak Informacja o unieważnieniu zadań

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-03-24 13:45 Monika Matysiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-13 14:30 Robert Bartkowski W załączeniu wyjaśnienie treści SIWZ (13.03.2020 roku)

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-02-26 13:57 Monika Matysiak Załącznik nr 4 do SIWZ po sprostowaniu omyłki

Załącznik nr 4 po sp [...].docx

2020-02-26 13:56 Monika Matysiak Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-02-26 13:56 Monika Matysiak Sprostowanie omyłki

Sprostowanie omyłki. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 438

Send a message