Proceeding: ZP.271.2.2.2020 Dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – kotły gazowe.

Deadlines:
Posted : 17-02-2020 09:58:00
Placing offers: 31-03-2020 10:00:00
Opening offers : 31-03-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 2020-OJS033-077021-pl.pdf pdf 148.35 2020-02-17 09:58:00 Marek Legenc Proceeding
SIWZ - KOTŁY GAZOWE.pdf pdf 722.12 2020-02-17 09:58:00 Marek Legenc Proceeding
ZAŁĄCZNIKI NR 1 - 16 DO SIWZ.zip zip 13814.75 2020-02-17 09:58:00 Marek Legenc Proceeding
Uniewaznienie_postepowania_Wykonawcy.pdf pdf 695.36 2020-04-01 10:54:53 Marek Legenc Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 857.84 2020-03-31 10:49:17 Marek Legenc Public message
INFORMACJA - KWOTA JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf pdf 669.34 2020-03-31 10:01:37 Marek Legenc Public message
SIWZ - KOTŁY GAZOWE - POPRAWIONA 2.pdf pdf 678.87 2020-03-13 15:23:12 Marek Legenc Public message
Załącznik Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - POPRAWIONY II.docx docx 102.28 2020-03-13 15:23:12 Marek Legenc Public message
Załącznik Nr 5 do SIWZ - PROJEKT UMOWY - POPRAWIONY II.pdf pdf 641.97 2020-03-13 15:23:12 Marek Legenc Public message
Załącznik Nr 10 do SIWZ - POZWOLENIA NA BUDOWĘ.pdf pdf 10611.88 2020-03-13 15:23:12 Marek Legenc Public message
Załącznik Nr 11 do SIWZ - WYKAZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU - POPRAWIONY.pdf pdf 560.86 2020-03-13 15:23:12 Marek Legenc Public message
Załącznik Nr 12 do SIWZ - PARAMETRY KOTŁÓW GAZOWYCH - POPRAWIONY.pdf pdf 806.57 2020-03-13 15:23:12 Marek Legenc Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II.pdf pdf 122.14 2020-03-13 15:21:41 Marek Legenc Public message
ZMIANA TREŚCI SIWZ II.pdf pdf 843.27 2020-03-13 15:19:58 Marek Legenc Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.pdf pdf 906.37 2020-03-13 15:16:02 Marek Legenc Public message
ENOTICES_Przemysl-2020-030082-NF14-PL.pdf pdf 103.11 2020-03-02 13:33:58 Marek Legenc Public message
Załącznik Nr 14 do SIWZ - WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ - POPRAWIONY.pdf pdf 314.24 2020-03-02 13:33:58 Marek Legenc Public message
Załącznik Nr 12 do SIWZ - PARAMETRY KOTŁÓW GAZOWYCH - POPRAWIONE.pdf pdf 893.04 2020-03-02 13:33:58 Marek Legenc Public message
Załącznik Nr 5 do SIWZ - PROJEKT UMOWY - POPRAWIONY.pdf pdf 641.59 2020-03-02 13:33:58 Marek Legenc Public message
Załącznik Nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - POPRAWIONY.docx docx 102.54 2020-03-02 13:33:58 Marek Legenc Public message
Zmiana treści SIWZ I.pdf pdf 734.55 2020-03-02 13:33:58 Marek Legenc Public message

Announcements

2020-04-01 10:54 Marek Legenc Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Uniewaznienie_postep [...].pdf

2020-03-31 10:49 Marek Legenc Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2020-03-31 10:01 Marek Legenc Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

INFORMACJA - KWOTA J [...].pdf

2020-03-13 15:23 Marek Legenc Poprawiona SIWZ wraz z poprawionymi załącznikami do SIWZ

SIWZ - KOTŁY GAZOWE [...].pdf

Załącznik Nr 1 do SI [...].docx

Załącznik Nr 5 do SI [...].pdf

Załącznik Nr 10 do S [...].pdf

Załącznik Nr 11 do S [...].pdf

Załącznik Nr 12 do S [...].pdf

2020-03-13 15:21 Marek Legenc Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2020-03-13 15:19 Marek Legenc Zmiana treści SIWZ II

ZMIANA TREŚCI SIWZ I [...].pdf

2020-03-13 15:16 Marek Legenc Wyjaśnienia treści SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2020-03-02 13:33 Marek Legenc Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ, załączników do SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
W związku z wprowadzonymi zmianami, zmieniony został termin składania oraz otwarcia ofert.
Wszystkie zmiany zostały wskazane w załącznikach do nin. wiadomości.

ENOTICES_Przemysl-20 [...].pdf

Załącznik Nr 14 do S [...].pdf

Załącznik Nr 12 do S [...].pdf

Załącznik Nr 5 do SI [...].pdf

Załącznik Nr 1 do SI [...].docx

Zmiana treści SIWZ I [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 423

Send a message