Proceeding: ZSCHIO.341.2.2020 Dostawa wyposażenia, pomocy edukacyjnych oraz sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Nowerozwiązania – nowe perspektywy

Przetargi ZSCHiO
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego
Deadlines:
Posted : 17-02-2020 13:10:00
Placing offers: 30-03-2020 10:30:00
Opening offers : 30-03-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2020-OJS050-118599-pl_opublikowane.pdf pdf 94.27 2020-03-16 20:45:21 Przetargi ZSCHiO Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zm.1_przesłana_06.03.2020_podpisane.pdf pdf 169.32 2020-03-10 17:02:12 Przetargi ZSCHiO Proceeding
04.espd-request.zip zip 86.59 2020-02-17 13:10:00 Przetargi ZSCHiO Proceeding
03.Załczniki 1-6_SIWZ.ZSCHIO.341.2.2020 12.02.2020.doc doc 572 2020-02-17 13:10:00 Przetargi ZSCHiO Proceeding
02.SIWZ.ZSCHIO.341.2.2020 12.02.2020 ostateczna_podpisany.pdf pdf 2158.91 2020-02-17 13:10:00 Przetargi ZSCHiO Proceeding
01.Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS033-077045-pl_podpisane.pdf pdf 298.13 2020-02-17 13:10:00 Przetargi ZSCHiO Proceeding
(2)Informacja z otwarcia ofert_ZSCHIO.341.2.2020.pdf pdf 534.96 2020-03-30 17:12:37 Przetargi ZSCHiO Public message
(1)Odpowiedzi na zapytania do SIWZ_06.03.2020 (1).pdf pdf 1014.59 2020-03-10 16:58:13 Przetargi ZSCHiO Public message

Announcements

2020-03-30 17:12 Przetargi ZSCHiO Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn. Dostawa wyposażenia, pomocy edukacyjnych oraz sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Nowe rozwiązania-nowe perspektywy. Postępowanie znak ZSCHIO.341.2.2020
Z poważaniem,
Piotr Serbintowicz
Kierownik Gospodarczy w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie

(2)Informacja z otwa [...].pdf

2020-03-10 16:58 Przetargi ZSCHiO Zamawiający w załączeniu udostępnia pismo:
1. Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1- 4)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn. Dostawa wyposażenia, pomocy edukacyjnych oraz sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Nowe rozwiązania-nowe perspektywy. Postępowanie znak ZSCHIO.341.2.2020


Z poważaniem,
Piotr Serbintowicz
Kierownik Gospodarczy w Zespole Szkół Chemicznych i
Ogólnokształcących w Olsztynie

(1)Odpowiedzi na zap [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 477

Send a message