Proceeding: PREF2-251-4/2020 Przegląd poziomu P5 oraz naprawa awaryjna autobusu szynowego SA109-009

Monika Jażdżewska
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Pomorski Zakład w Gdyni
Deadlines:
Posted : 18-02-2020 10:53:00
Placing offers: 20-03-2020 10:00:00
Opening offers : 20-03-2020 10:00:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 110.09 2020-02-18 10:53:00 Monika Jażdżewska Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1488.92 2020-02-18 10:53:00 Monika Jażdżewska Proceeding
Formularz JEDZ .docx docx 51.57 2020-02-18 10:53:00 Monika Jażdżewska Proceeding
2020-OJS033-078489-pl.pdf pdf 123.97 2020-02-18 10:53:00 Monika Jażdżewska Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 30.67 2020-03-20 11:43:19 Monika Jażdżewska Public message
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 64.13 2020-03-12 09:37:15 Monika Jażdżewska Public message
odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 84.5 2020-03-12 09:36:29 Monika Jażdżewska Public message

Announcements

2020-03-20 11:43 Monika Jażdżewska w załączeniu publikujemy informacje z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-12 09:37 Monika Jażdżewska w załączeniu publikujemy modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

modyfikacja SIWZ.pdf

2020-03-12 09:36 Monika Jażdżewska w załączeniu publikujemy odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do Zamawiającego

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 245

Send a message