Proceeding: ZP/PN/58/12/2019 Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego nad szpitalnym systemem informatycznym ESKULAP i PLANOWANIA PRACY - odnowa abonamentu na aktualizację. Publikacja ogł. DUUE 2020/S 034-080291 z dn.18.02.2020 r.

Deadlines:
Posted : 18-02-2020 13:12:00
Placing offers: 06-04-2020 10:00:00
Opening offers : 06-04-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 10 - Form. cen Eskulap-18.02.2020.docx docx 15.23 2020-02-18 13:12:00 Jerzy Świątkowski Proceeding
Zał. nr 3 A - Um. pow. Eskulap-18.02.2020.docx docx 20.77 2020-02-18 13:12:00 Jerzy Świątkowski Proceeding
Zał. nr 3 - Umowa Eskulap-18.02.2020.docx docx 29.32 2020-02-18 13:12:00 Jerzy Świątkowski Proceeding
Zał. nr 2 - OPZ Eskulap-18.02.2020.doc doc 646.5 2020-02-18 13:12:00 Jerzy Świątkowski Proceeding
Zał. nr 1,1a, 4-9 do SIWZ Eskulap od 1,1a,2,4-9-18.02.2020.docx docx 77.84 2020-02-18 13:12:00 Jerzy Świątkowski Proceeding
SIWZ - Eskulap-odn. ab.-18.02.2020.pdf pdf 695.16 2020-02-18 13:12:00 Jerzy Świątkowski Proceeding
Ogł. o zam. Esk._2020-OJS034-080291-pl.pdf pdf 143.36 2020-02-18 13:12:00 Jerzy Świątkowski Proceeding
Info. z otw. of. z 06.04.2020 _Eskul.+ PP_Odn. ab. akt..pdf pdf 200.94 2020-04-06 14:03:28 Jerzy Świątkowski Public message
Pyt-odp.1+zm term. skł. of_Eskuklap_19.03.2020.pdf pdf 548.93 2020-03-19 14:27:32 Jerzy Świątkowski Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 19.03.2020 r..pdf pdf 94.56 2020-03-19 12:28:21 Jerzy Świątkowski Public message

Announcements

2020-04-06 14:03 Jerzy Świątkowski Dzień dobry,
w załączeniu informacja z dzisiejszego otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Info. z otw. of. z 0 [...].pdf

2020-03-19 14:27 Jerzy Świątkowski Dzień dobry, w załączeniu odpowiedzi do postępowania wraz ze zmianą terminu składania ofert.

Pyt-odp.1+zm term. s [...].pdf

2020-03-19 12:28 Jerzy Świątkowski Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -wysłane 19.03.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2579

Send a message