Proceeding: 02/PN/2020 Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i emulsji asfaltowej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z podziałem na 2 części

Deadlines:
Posted : 18-02-2020 14:31:00
Placing offers: 20-03-2020 10:00:00
Opening offers : 20-03-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 02PN2020.doc doc 715 2020-02-18 14:31:00 Monika Janisławska Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2020S 034-079254.pdf pdf 230.47 2020-02-18 14:31:00 Monika Janisławska Proceeding
Załącznik nr 10 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1221.79 2020-02-18 14:31:00 Monika Janisławska Proceeding
Załącznik nr 9 - Mieszanki mineralno-asfaltowe i emulsje asfaltowe. Wymagania techniczne..pdf pdf 1621.74 2020-02-18 14:31:00 Monika Janisławska Proceeding
SIWZ 02PN2020 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.pdf pdf 1400.36 2020-02-18 14:31:00 Monika Janisławska Proceeding
Informacja o wynikach strona internowa -sig.pdf pdf 423.49 2020-04-02 15:24:20 Monika Janisławska Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 316.58 2020-03-20 11:46:00 Monika Janisławska Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - publikacja.pdf pdf 71.47 2020-03-09 10:16:27 Monika Janisławska Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 71.53 2020-03-05 07:55:16 Monika Janisławska Public message
INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 02PN2020 04.032020-sig.pdf pdf 410.39 2020-03-04 09:01:19 Monika Janisławska Public message

Announcements

2020-04-02 15:24 Monika Janisławska Informacja o wynikach

Informacja o wynikac [...].pdf

2020-03-20 11:46 Monika Janisławska Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie 02/PN/2020

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-09 10:16 Monika Janisławska Sprostowanie - opublikowane Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2020-03-05 07:55 Monika Janisławska Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2020-03-04 09:01 Monika Janisławska Informacja dla Wykonawców nr 1

INFORMACJA dla Wykon [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 200

Send a message