Proceeding: ZP-20-014UN DOSTAWA LEKÓW 4

Deadlines:
Posted : 18-02-2020 13:38:00
Placing offers: 30-03-2020 10:00:00
Opening offers : 30-03-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
załaczniki do pobrania.doc doc 249.5 2020-02-18 13:38:00 Barbara Huchro Proceeding
JEDZ.doc doc 237.5 2020-02-18 13:38:00 Barbara Huchro Proceeding
SIWZ.pdf pdf 583.27 2020-02-18 13:38:00 Barbara Huchro Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 354.68 2020-02-18 13:38:00 Barbara Huchro Proceeding
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 655 2020-03-30 14:30:17 Barbara Huchro Public message
ZMIANA SIWZ 3.pdf pdf 370.57 2020-03-23 13:36:51 Barbara Huchro Public message
ZMIANA SIWZ 2.pdf pdf 357.83 2020-03-19 11:09:55 Barbara Huchro Public message
pytanie 4.pdf pdf 378.72 2020-03-12 12:23:42 Barbara Huchro Public message
ZMIANA SIWZ.pdf pdf 412.32 2020-03-09 13:23:50 Barbara Huchro Public message
pytanie 3.pdf pdf 371.49 2020-03-04 12:53:32 Barbara Huchro Public message
pytanie 2.pdf pdf 375.34 2020-02-27 13:03:59 Barbara Huchro Public message
pytanie 1.pdf pdf 361.26 2020-02-20 14:34:37 Barbara Huchro Public message

Announcements

2020-03-30 14:30 Barbara Huchro PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

2020-03-23 13:36 Barbara Huchro ZMIANA SIWZ 3

ZMIANA SIWZ 3.pdf

2020-03-19 11:09 Barbara Huchro ZMIANA SIWZ

ZMIANA SIWZ 2.pdf

2020-03-12 12:23 Barbara Huchro ODPOWIEDZI NA PYTANIA

pytanie 4.pdf

2020-03-09 13:23 Barbara Huchro ZMIANA SIWZ

ZMIANA SIWZ.pdf

2020-03-04 12:53 Barbara Huchro odpowiedzi na pytania

pytanie 3.pdf

2020-02-27 13:03 Barbara Huchro odp na pytania

pytanie 2.pdf

2020-02-20 14:34 Barbara Huchro odp na pytania

pytanie 1.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 666

Send a message