Proceeding: D25M/251/N/31-65rj/19 D25M/251/N/31-65rj/19 Sukcesywne dostawy endoprotez i implantów do chirurgii ortopedyczno-urazowej i chirurgii szczękowo-twarzowej oraz innego asortymentu do zabiegów ortopedyczno-urazowych”

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 19-02-2020 09:49:00
Placing offers: 20-03-2020 11:00:00
Opening offers : 20-03-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SIWZ.xlsx xlsx 125.86 2020-02-19 09:49:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt Umowy.doc doc 226 2020-02-19 09:49:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 181.5 2020-02-19 09:49:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
SIWZ z zalącznikami 1, 4, 5, 7.doc doc 362.5 2020-02-19 09:49:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane_endoprotezy.pdf pdf 369.93 2020-02-19 09:49:00 Dział Zamówień Publicznych Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_20.03.20.pdf pdf 539.46 2020-03-20 12:25:04 Dział Zamówień Publicznych Public message
Skan_wyjaśnienia treści SIWZ i Umowy.pdf pdf 1711.27 2020-03-13 08:25:54 Dział Zamówień Publicznych Public message
Załącznik nr 2 do SIWZ_zmodyfikowany_zad. 4.xlsx xlsx 125.89 2020-03-13 08:25:54 Dział Zamówień Publicznych Public message

Announcements

2020-03-20 12:25 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert z dn. 20.03.2020.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Agnieszka Korolczuk

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-13 08:25 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ oraz zapisów Umowy wraz z modyfikacją formularza asortymentowo-cenowego w odniesieniu do zadania nr 4.

Agnieszka Korolczuk
Sekretarz Komisji Przetargowej

Skan_wyjaśnienia tre [...].pdf

Załącznik nr 2 do SI [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 485

Send a message