Proceeding: 12/PN/2020 „Usługa w zakresie napraw i konserwacji pojazdów z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 1– naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Zadanie nr 2 - naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.”.

Deadlines:
Posted : 19-02-2020 11:34:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Supply

Requirements and specifications

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej!

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie do   28.02.2020 r. do godz. 09:00.

Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 28.02.2020 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kawaleryjskiej 70, Białystok, budynek nr 3, sala nr 215.

Announcements

2020-03-12 06:48 Ewa Śliska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-05 12:06 Ewa Śliska Zawiadomienie o unieważnieniu czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1.

Unieważnienie czynno [...].pdf

2020-03-05 09:06 Ewa Śliska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-03-05 09:05 Ewa Śliska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-02-28 12:59 Ewa Śliska Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie o grup [...].pdf

2020-02-28 12:52 Ewa Śliska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-02-24 14:10 Ewa Śliska Podpowiedź na pytanie nr 2.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2020-02-24 12:15 Ewa Śliska Pytanie do postępowania oraz odpowiedź na nie.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

The number of page views - 267

Send a message