Proceeding: DL.4251.9.2020.AM Modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 16-18-20 w Jastrzębiu-Zdroju

Aleksandra Mrozek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Posted : 20-02-2020 12:49:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Opening offers : 28-02-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Broniewskiego 16-18-20 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie-Zdrój zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji c.o. wraz z regulacją na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 16-18-20 w Jastrzębiu-Zdroju”.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji c.o. wraz z regulacją na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 16-18-20 w Jastrzębiu-Zdroju.
2.2. Zakres robót zgodnie z dokumentacjami projektowymi obejmować będzie m.in.:
Roboty pilne (etap I) – do wykonania w pierwszej kolejności:
– montaż zaworów termostatycznych z wykonaniem nastaw projektowych;
– montaż układu różnicy ciśnień na przyłączu;
– demontaż centralnego układu odpowietrzania;
– montaż odpowietrzników automatycznych poprzedzonych zaworami odcinającymi kulowymi na pionach zasilających;
– wymiana grzejników w suszarniach;
– wszystkie pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania jako całości.
Roboty wymagane (etap II) – zalecane do wykonania:
– montaż regulacyjnych zaworów podpionowych z wykonaniem nastaw wstępnych;
– wszystkie pozostałe prace w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną.
2.3. Szczegółowy zakres wykonania robót przewidzianych do realizacji zamówienia określa STWiOR (Załącznik nr 3 do Zaproszenia), projekt wykonawczy modernizacji instalacji c.o. (Załącznik nr 4 do Zaproszenia), przedmiar robót (Załącznik nr 5 do Zaproszenia), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia). Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa jedynie minimalny zakres robót.
2.4. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nie ujętych w STWiOR, projekcie wykonawczym oraz pozostałych załącznikach do Zaproszenia, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
2.5. Wycena robót powinna opierać się na własnych pomiarach i przeprowadzonej wizji w budynkach przy uwzględnieniu wszystkich czynności i materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

3. TERMIN WYKONANIA:
3.1. Termin realizacji robót: 01.06.-28.08.2020 r.
3.2. Przekazanie frontu robót: do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
3.3. Odbiór robót: do 14 dni od daty pisemnego prawidłowego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.
3.4. Termin wykonania może ulec zmianie stosownie do okoliczności określonych w §2 ust. 7 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).

UWAGA: Termin zawarcia umowy i termin realizacji robót uzależniony będzie od decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej (w formie uchwały), która zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawcy spośród złożonych ofert i akceptacji ceny.

4. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI:
a) gwarancja: minimum 36 miesięcy.
b) rękojmia: minimum 36 miesięcy.

5. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
a) dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w pełnym lub ograniczonym zakresie pozwalającym na realizację zadania;
b) przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby wskazanej w ppkt a) wyżej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
DL.4251.9.2020.AM Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 5738.35 2020-02-20 12:49:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Broniewskiego 16-18-20 Jastrzębie Zdrój.pdf pdf 65.62 2020-02-20 12:49:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
opis Broniewskiego 16-18-20_2017.pdf pdf 174.08 2020-02-20 12:49:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
Rys.1 Rzut piwnic.pdf pdf 55.7 2020-02-20 12:49:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
Rys.2 Rzut parteru.pdf pdf 56.91 2020-02-20 12:49:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
Rys.3 Rzut I piętro.pdf pdf 54.93 2020-02-20 12:49:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
Rys.4 Rzut II piętra.pdf pdf 56.25 2020-02-20 12:49:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
Rys.5 Piony c.o..pdf pdf 76.01 2020-02-20 12:49:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
DL.4251.9.2020.AM Ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 184.09 2020-03-02 08:33:27 Aleksandra Mrozek Public message

Announcements

2020-03-02 08:33 Aleksandra Mrozek Dzień dobry,

w załączeniu Ogłoszenie wyników postępowania.

Z poważaniem,
Aleksandra Mrozek

DL.4251.9.2020.AM Og [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty pilne (etap I) - do wykonania w pierwszej kolejności 1 building work - (0)
2 Roboty wymagane (etap II) - zalecane do wykonania 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji - minimum 36 miesięcy (0)
3 Okres rękojmi - minimum 36 miesięcy (0)
4 Uprawnienia budowlane - Kopia aktualnych uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w pełnym lub ograniczonym zakresie pozwalającym na realizację zadania dla min. 1 osoby (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - Kopia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby wskazanej w pkt 4 wyżej (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Kosztorys szczegółowy - Proszę o dołączenie. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 128

Send a message