Proceeding: DL.4251.4.2020.AM Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju

Aleksandra Mrozek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Posted : 20-02-2020 13:23:00
Placing offers: 28-02-2020 09:00:00
Opening offers : 28-02-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju”.


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Zakres kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych powinien obejmować przede wszystkim:

1) pomieszczenie (szafkę) na kurek główny (na zbiorczy gazomierz);

2) przewody gazowe w piwnicach wraz z przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku;

3) piony gazowe w budynku;

4) instalację gazową (przewody gazowe) w lokalach;

5) gazomierze w zakresie szczelności połączeń;

6) urządzenia gazowe;

7) usytuowanie gniazdek i wyłączników w strefie „0”.

W czasie kontroli pomieszczenia na kurek gazowy należy przede wszystkim sprawdzić za pomocą detektora gazu, czy w pomieszczeniu (szafce) nie ulatnia się gaz. Poza tym należy sprawdzić:

1) czy jest bezpośredni dostęp do pomieszczenia (szafki) i czy klucz znajduje się w wyznaczonym miejscu i jest dostępny o każdej porze dla osób upoważnionych;

2) czy w pomieszczeniu znajdują się inne przedmioty (dopuszcza się instalowanie tylko wodomierza);

3) czy przewody gazowe wraz z zamontowanym uzbrojeniem są w odpowiednim stanie technicznym (stan zamocowania, powłoki antykorozyjne, zawilgocenia, itp.);

4) prawidłowość ułożenia rur spalinowych i odprowadzenia spalin;

5) czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.

2.2. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia określa STWiOR, która wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego Zaproszenia (Załącznik nr 3), natomiast szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2).

2.3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy uwzględnić je w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

2.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych – ofertę należy złożyć na wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe.


3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

3.1. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „E”.

3.2. Dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „D”.

3.3. Posiadanie dokumentacji potwierdzającej legalizację urządzeń pomiarowych.


4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: maksymalnie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy (z uwzględnieniem czasu na weryfikację przez Zamawiającego dostarczonych protokołów z przeglądów, tj. pkt 4.1. niżej).

4.1. Weryfikacja przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę protokołów z przeglądów (dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej oddzielnie): do 14 dni roboczych od daty otrzymania protokołów.

4.2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę obustronnie podpisanego protokołu odbioru usługi (protokół zbiorczy obejmujący wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe objęte umową), o którym mowa w §8 ust. 2.1 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia).


5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

5.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie ryczałtowa cena/stawka jednostkowa brutto – 100%. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta nieodrzucona z najniższą ceną jednostkową brutto za kontrolę mieszkania lub lokalu wraz z usunięciem drobnych nieszczelności (kolumna F Druku wyceny – Załącznik nr 1A do Zaproszenia) – za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej Wspólny Mieszkaniowej. Ceny/stawki jednostkowe podane w Druku wyceny (Załącznik nr 1A do Zaproszenia) nie będą sumowane.

5.2. Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen.

5.3. W przypadku złożenia ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną, Zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert. Zaproponowana cena nie może być wyższa niż zaproponowana w pierwotnej ofercie.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Przegląd gazu 2020 WM.zip zip 166.62 2020-02-20 13:23:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
Załącznik 1A do FO.pdf pdf 88.94 2020-02-20 13:23:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
DL.4251.4.2020.AM Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 6786.78 2020-02-20 13:23:00 Aleksandra Mrozek Proceeding
Załącznik 1A do FO.pdf pdf 88.94 2020-02-20 13:23:00 Aleksandra Mrozek Criterium
DL.4251.4.2020.AM Ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 225.6 2020-03-04 07:58:25 Aleksandra Mrozek Public message
DL.4251.4.2020.AM Zestawienie ofert.pdf pdf 387.41 2020-02-28 09:25:51 Aleksandra Mrozek Public message

Announcements

2020-03-04 07:58 Aleksandra Mrozek Dzień dobry,

w załączeniu Ogłoszenie wyników postępowania.

Z poważaniem,
Aleksandra Mrozek

DL.4251.4.2020.AM Og [...].pdf

2020-02-28 09:25 Aleksandra Mrozek Dzień dobry,

w załączeniu zestawienie złożonych ofert cenowych.

Z poważaniem,
Aleksandra Mrozek

DL.4251.4.2020.AM Ze [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ryczałtowa cena/stawka jednostkowa brutto za wykonanie kontroli mieszkania lub lokalu wraz z usunięciem drobnych nieszczelności (1 mieszkanie/lokal) (wraz z ceną kontroli przyłączy instalacji wspólnych w budynku) kol. F Druku Wyceny (Załącznik nr 1A do Zaproszenia) - proszę dołączyć 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik 1A do FO.p [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Uprawnienia - Kserokopia uprawnień do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „E” (min. 1 osoba) (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Uprawnienia - Kserokopię uprawnień do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci gazowych – uprawnienie typu „D” (min. 1 osoba) (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Dokumentacja - Kserokopię dokumentacji potwierdzającego legalizację urządzeń pomiarowych (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 250

Send a message