Proceeding: Dostawa foteli pracowniczych do Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie przy ulicy Al. Wojska Polskiego 48

Jolanta Deptuła
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Posted : 21-02-2020 13:23:00
Placing offers: 27-02-2020 23:59:00
Opening offers : 28-02-2020 07:00:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 2 szt. foteli pracowniczych obrotowych z zagłówkiem, model: DAC MOBEL DAC-D do Biura Urzędu Dozoru Technicznego (dalej jako UDT) w Olsztynie przy ulicy Al. Wojska Polskiego 48.  

Szanowni Państwo,

Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ww. przedmiot zamówienia, którego zakres obejmuje:

 1. dostawę (sprzedaż wraz z dostarczeniem): foteli pracowniczych zgodnie z asortymentem wymienionym w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

 2. dostawę ww. asortymentu w terminie do: 14 dni od daty podpisania zlecenia do Biura UDT przy ulicy Al. Wojska Polskiego 48
  w Olsztynie (10-229) 
   

 3. udzielenie pisemnej gwarancji jakości na dostarczony towar na okres: min. 36 miesięcy, przy czym udzielona gwarancja nie może być krótsza i mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta towaru podlegającego ofercie;

 4. Zamawiający wymaga, aby oferowany w ramach zamówienia towar odpowiadał wymaganiom i parametrom określonym przez Zamawiającego w Formularzu oferty  – załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Istotne warunki realizacji zamówienia:

 1. termin ważności oferty:  minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert;

 2. zamówienie realizowane będzie w formie pisemnego zlecenia (istotne postanowienia umowne zawiera załącznik nr 2 do zapytania);

 3. Zamawiający wymaga wypełnienia i załączenia do złożonej oferty Formularza oferty – załącznik nr 1 (w pliku Excel), który powinien zawierać:

 • datę oferty,
 • nazwę i dane adresowe Wykonawcy oferty,
 • ceny w PLN: netto i brutto,
 • podpis z pieczęcią osoby uprawnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
 • termin ważności oferty (jeśli jest inny niż wymagany termin min. 30 dni, wymieniony w formularzu Oferty)

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w dniach pracy UDT, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00;

5. odbiór towaru zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez obie Strony;

6. cena całkowita zamówienia obejmuje należności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do miejsca dostawy - Biura UDT w Olsztynie

7. fakturowanie – jedną fakturą za cały towar dostarczony do ww. Biura UDT, po protokolarnym odbiorze;

8. termin i forma płatności: przelew na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wpływu do UDT wystawionej faktury, wraz z podpisanym przez obie Strony kopią protokołu odbioru towaru.

UWAGA! DO OCENY OFERT STOSOWANE BĘDZIE KRYTERIUM OCENY:

 1. CENA - o wadze 100 %.

Kontakt: Prosimy o wpisanie w pole „Mój komentarz do oferty” kontaktowego numeru telefonu. Informujemy również, że jest to miejsce na informacje dodatkowe związane z ofertą.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Informacja o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
 • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego dostawę 2 szt. foteli pracowniczych obrotowych z zagłówkiem, model: DAC MOBEL DAC-D do Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie przy ulicy Al. Wojska Polskiego 48 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


 W przypadku pytań: 

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. 22 57 22 418

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

 Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załacznik 2 _Istotne postanowienia umowne.pdf pdf 450.8 2020-02-21 13:23:00 Proceeding
Załącznik_1_Formularz_ofertowy.xlsx xlsx 13.82 2020-02-21 13:23:00 Proceeding

Announcements

2020-02-25 12:23 Jolanta Deptuła Zamawiający oczekuje dostarczenia zmontowanego fotela gotowego do użytkowania.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa 2 szt. foteli pracowniczych obrotowych z zagłówkiem, model: DAC MOBEL DAC-D do Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie przy ulicy Al. Wojska Polskiego 48 Łączna wartość oferty netto. (Na łączną wartość oferty składają się ceny jednostkowe pozycji asortymentowych wymienionych w formularzu oferty - załączniku nr 1 do zapytania) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.9764 PLN, EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”. (0)
3 Warunki płatności - 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy (zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od daty podpisania przez Strony zlecenia) - Proszę wpisać oferowaną liczbę dni (0)
5 Gwarancja - min. 36 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 163