Proceeding: 65/2020 II Dostawa końcówek konektorowych w 2020r.

Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Deadlines:
Posted : 25-02-2020 06:59:00
Placing offers: 28-02-2020 06:58:00
Opening offers : 28-02-2020 07:03:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na sukcesywną Dostawę  końcówek konektorowych w 2020 r. 

1.        Przedmiotem zamówienia będą sukcesywne dostawy w wielkościach każdorazowo określonych przez Zamawiającego loco magazyn Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp. w godzinach 7:00 -14:00.

2.       Oferent zapewnia stałość cen przez cały okres związania ofertą czyli do dnia 31.12.2020 r.**

3.   Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zakupionych usług w stosunku do wielkości określonych w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji zaoferowana cena jednostkowa zostaje zachowana a Oferentowi nie służy roszczenie z tytułu utraconych korzyści wskutek niewyczerpania przedmiotu zapytania ofertowego. 

4.      Dostawca gwarantuje załatwienie roszczeń reklamacyjnych w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.

5.         Termin przesłania faktury nie może być dłuższy niż 7 dni od daty dostawy.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań:


Dodatkowych informacji udziela Joanna Brzozowska 957 287 839,

W załączniku dołączam arkusz kalkulacyjny na cały asortyment
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
formularz cenowy końcówki konektorowe.xlsx xlsx 17.19 2020-02-25 06:59:00 Przetargi MZK Gorzów Wielkopolski Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa końcówek konektorowych w 2020r. W załączniku dołączam arkusz kalkulacyjny. Proszę o wypełnienie cen poszczególnych na artykuły. W ofercie końcowej proszę o wpisanie kwoty całkowitej za cały asortyment. Formularz cenowy proszę dołączyć do oferty.

formularz cenowy koń [...].xlsx

1 pc. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Kostrzyńska 46
66-400, Gorzów wielkopolski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5792 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 95% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin wykonania usługi 5% ........ dni wypełnia wykonawca (0)
3 Oświadczenie wykonawcy - Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury. Numer rachunku bankowego ……………………………………… (znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług), proszę o podanie rachunku bankowego (0)
4 Oświadczenie wykonawcy - Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy (zgodnie z USTAWĄ z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym), proszę potwierdzić: "będzie"/ nie będzie" (0)
5 Oświadczenie wykonawcy - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania niniejszego zamówieni,proszę potwierdzić. (0)
6 Oświadczenie wykonawcy - Złożenie przez nas zamówienia (w wyniku przyjęcia oferty Wykonawcy) jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w terminie dostawy w stosunku do terminu określonego w ofercie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega, że natychmiast będzie odstępował od umowy i kierował zamówienie do następnego oferenta,proszę potwierdzić. (0)
7 Mechanizm podzielonej płatności - Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. informuje, że do rozliczeń stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). (0)
8 Oferent zapewnia stałość cen przez cały okres związania ofertą, czyli do dnia 31.12.2020 r - Oferent zapewnia stałość cen przez cały okres związania ofertą, czyli do dnia 31.12.2020 r (0)
9 Termin płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (0)
10 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 79

Send a message