Proceeding: ZPI.272.3.2020 Zamówienia na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju

Piotr Piechnik
Powiat Nowosądecki
Deadlines:
Posted : 26-02-2020 14:37:00
Placing offers: 20-03-2020 10:00:00
Opening offers : 20-03-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
3_zal_4_do_siwz_Oferta.doc doc 2025.5 2020-02-26 14:37:00 Magdalena Żelasko - Bieniek Proceeding
3_zal_3_do_siwz_Oswiadczenie.doc doc 96 2020-02-26 14:37:00 Magdalena Żelasko - Bieniek Proceeding
3_zal_2_do_siwz_Projekt_umowy.pdf pdf 220.13 2020-02-26 14:37:00 Magdalena Żelasko - Bieniek Proceeding
3_zal_1_do_siwz_OPZ.pdf pdf 4172.47 2020-02-26 14:37:00 Magdalena Żelasko - Bieniek Proceeding
3_SIWZ.pdf pdf 319.6 2020-02-26 14:37:00 Magdalena Żelasko - Bieniek Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 3.pdf pdf 195.71 2020-02-26 14:37:00 Magdalena Żelasko - Bieniek Proceeding
3_OGLOSZENIE_O_WYNIKU.pdf pdf 568.9 2020-04-09 12:31:35 Anna Poręba Public message
3_informacja_z_otwarcia_ofert_art_86_ust_5.pdf pdf 445.15 2020-03-20 14:29:04 Anna Poręba Public message
3_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf pdf 562.59 2020-03-20 14:29:04 Anna Poręba Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 64.13 2020-03-05 12:30:19 Magdalena Żelasko - Bieniek Public message
Opdowiedź na pytania do SIWZ zmiana SIWZ.pdf pdf 109.31 2020-03-05 12:30:19 Magdalena Żelasko - Bieniek Public message

Announcements

2020-04-09 12:31 Anna Poręba Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3_OGLOSZENIE_O_WYNIK [...].pdf

2020-03-20 14:29 Anna Poręba UWAGA:
Informacja z otwarcia ofert udostępniona w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Formularz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3_informacja_z_otwar [...].pdf

3_oswiadczenie_grupa [...].pdf

2020-03-05 12:30 Magdalena Żelasko - Bieniek UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Opdowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 463

Send a message