Proceeding: ZP-5/20 Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu krwi i jej składników, transportu pracowników i towarów Zamawiającego.

Deadlines:
Posted : 02-03-2020 13:30:00
Placing offers: 08-04-2020 08:00:00
Opening offers : 08-04-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
RCKiK_usługi transportowe_umowa_wzor.pdf pdf 242.53 2020-03-02 13:30:00 Proceeding
zał nr 5 rejestr korespondencji wewnętrznej.pdf pdf 182.99 2020-03-02 13:30:00 Proceeding
zał nr 7 rejestr transportu kwot pienięznych.pdf pdf 188.24 2020-03-02 13:30:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 103.29 2020-03-02 13:30:00 Proceeding
Klauzula-informacyjna-postępowania-o-udzielnie-zamówienia-publicznego.pdf pdf 611.07 2020-03-02 13:30:00 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_ZP-5-20-popr.pdf pdf 307.43 2020-03-02 13:30:00 Proceeding
ogłosz o unieważnieniu.pdf pdf 148.59 2020-04-27 14:23:16 Public message
2020-OJS059-142121-pl.pdf pdf 84.7 2020-03-24 19:10:41 Public message
Odpowiedzi do zapytań z dnia 24032020.pdf pdf 231.66 2020-03-24 19:03:09 Public message
Odpowiedzi do zapytań z dnia 20032020.pdf pdf 484.57 2020-03-20 17:36:49 Public message
zał nr 4 wzór karty drogowej.pdf pdf 186.13 2020-03-02 13:53:43 Public message

Announcements

2020-04-27 14:23 Krzysztof Zając Unieważnienie postępowania ZP-5/20 prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

ogłosz o unieważnie [...].pdf

2020-04-27 14:18 Krzysztof Zając The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-09 12:17 Krzysztof Zając The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-09 12:11 Krzysztof Zając The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-01 12:36 Krzysztof Zając Szanowni Państwo,
Zamawiający przypomina, że w niniejszym postępowaniu należny koniecznie wnieść wadium zgodnie z brzmieniem aktualnie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto zamawiający informuje, że w zależności od dostępności wolnego miejsca i faktycznych potrzeb w związku z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza parkowanie samochodów Wykonawcy na terenie posesji RCKiK.
2020-03-24 19:10 Krzysztof Zając Zmiany do ogłoszenia o zamówieniu.

2020-OJS059-142121-p [...].pdf

2020-03-24 19:03 Krzysztof Zając Odpowiedzi do zapytań

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2020-03-22 17:01 Krzysztof Zając Sprostowanie do SIWZ:

W SIWZ w sekcji D oraz G w wyniku błędu edycyjnego pojawiła się wzmianka o "części I" postępowania . Postępowanie nie jest podzielone na części.
Przypomina się że składanie i otwarcie ofert jest przesunięte w związku z zapytaniami Wykonawców przesunięte na 8 kwietnia odpowiednio na 8:00 i 11:00 godzinę.

RCKiK
2020-03-20 17:36 Krzysztof Zając Odpowiedzi do Zapytań.
W związku z udzielonymi odpowiedziami przesuwa się termin składania ofert na 08.04.2020 na godz 08:00 i otwarcia na 08.04.2020 na 11:00.
Odpowiednia informacja została przesłana do UPUE dnia 20.03.2020

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2020-03-02 13:53 Krzysztof Zając Załącznik dot. karty drogowej

zał nr 4 wzór karty [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 482

Send a message to buyer