Proceeding: 7/2020 DOSTAWA PROFESJONALNEJ CHEMII KUCHENNEJ, MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ ZESTAWÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ DLA 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W 2020 ROKU

Aneta Milkamanowicz
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Posted : 04-03-2020 09:52:00
Placing offers: 08-04-2020 09:30:00
Opening offers : 08-04-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
TED OGŁOSZENIE.pdf pdf 142.01 2020-03-04 09:52:00 Proceeding
SIWZ Chemia profesjonalna 7 2020.pdf pdf 1092.84 2020-03-04 09:52:00 Proceeding
załączniki do SIWZ 7 2020 chemia.zip zip 360.77 2020-03-04 09:52:00 Proceeding
espd-request.xml xml 76.37 2020-03-04 09:52:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY do wszystkich wykonawców.doc doc 88.5 2020-04-27 13:00:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 53.37 2020-04-08 12:43:23 Public message
Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 19.75 2020-04-08 12:43:23 Public message
Sprostowanie ogłoszenia TED.pdf pdf 67.1 2020-04-03 10:09:45 Public message
7 2020 modyfikacja treści SIWZ 2.doc doc 74 2020-04-01 10:30:38 Public message
ZAŁ. NR 6 FORMULARZ OFERTOWY - po modyfikacji.doc doc 59.5 2020-04-01 10:30:38 Public message
WYJASNIENIA treści SIWZ do Wszystkich Wykonawców.doc doc 69.5 2020-03-20 10:00:14 Public message
Zał. nr 8 do SIWZ - po modyfikacji.doc doc 193.5 2020-03-09 12:11:57 Public message
Zał. nr 2 do SIWZ - po modyfikacji.docx docx 88.49 2020-03-09 12:11:57 Public message
7 2020 modyfikacja treści SIWZ.doc doc 85 2020-03-09 12:11:57 Public message

Announcements

2020-04-27 13:00 Aneta Milkamanowicz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].doc

2020-04-08 12:43 Aneta Milkamanowicz Informacja z otwarcia ofert + oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja z otwarci [...].docx

Oświadczenie grupa k [...].docx

2020-04-03 10:09 Aneta Milkamanowicz sprostowanie ogłoszenia TED

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-04-01 10:30 Aneta Milkamanowicz Modyfikacja treści SIWZ 2

7 2020 modyfikacja t [...].doc

ZAŁ. NR 6 FORMULARZ [...].doc

2020-03-20 10:00 Aneta Milkamanowicz Wyjaśnienia treści SIWZ

WYJASNIENIA treści S [...].doc

2020-03-09 12:11 Aneta Milkamanowicz modyfikacja treści SIWZ

Zał. nr 8 do SIWZ - [...].doc

Zał. nr 2 do SIWZ - [...].docx

7 2020 modyfikacja t [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 504

Send a message to buyer