Proceeding: D25C/251/N/9-11rj/20 SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PROCEDUR ENDOWASKULARNYCH Z ZAKRESU ANGIOLOGII ORAZ TROMBEKTOMII MECHANICZNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 06-03-2020 09:08:00
Placing offers: 08-04-2020 09:30:00
Opening offers : 08-04-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zal2_siwz_251_9-11rj_20.xlsx xlsx 21.38 2020-03-06 09:08:00 Proceeding
zal_3_JEDZ_251_9-11rj_20.doc doc 171 2020-03-06 09:08:00 Proceeding
siwz_251_9-11rj_20.doc doc 457.5 2020-03-06 09:08:00 Proceeding
ogloszenie_251_9-11rj_20.pdf pdf 237.91 2020-03-06 09:08:00 Proceeding
wynik_251_9-11rj_20.pdf pdf 2239.19 2020-05-15 09:59:08 Public message
zestawienie zbiorcze_251_9-11rj_20.pdf pdf 1131.46 2020-04-08 10:52:23 Public message
mod1_251_9-11rj_20.pdf pdf 1466.58 2020-03-30 07:40:17 Public message

Announcements

2020-05-15 09:59 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_9-11rj_20. [...].pdf

2020-04-08 10:52 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje zestawienie zbiorcze ofert.

zestawienie zbiorcze [...].pdf

2020-03-30 07:40 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ.

mod1_251_9-11rj_20.p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 546

Send a message to buyer