Proceeding: PN/1/2020 Dostawa, montaż oraz uruchomienie aparatury i urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb Zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego.

Emilian Chorostecki
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Drewna
Deadlines:
Posted : 06-03-2020 11:24:00
Placing offers: 08-04-2020 09:30:00
Opening offers : 08-04-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania, w szczególności ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 79.41 2020-04-04 15:09:11 Proceeding
Załącznik nr 6 - GK.doc doc 1249.5 2020-03-19 11:31:15 Proceeding
Załącznik 4 do SIWZ Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 186 2020-03-19 11:31:15 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 214.23 2020-03-09 14:08:06 Proceeding
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części.zip zip 1760.48 2020-03-06 11:24:00 Proceeding
SIWZ z załącznikami.zip zip 3325.89 2020-03-06 11:24:00 Proceeding
PN_1_2020_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 107.74 2020-04-08 11:41:10 Public message
Odpowiedzi nr 3.pdf pdf 1104.51 2020-03-30 21:55:53 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 259.62 2020-03-19 11:33:14 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 1.pdf pdf 208.79 2020-03-11 13:15:22 Public message

Announcements

2020-04-08 11:41 Emilian Chorostecki Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

PN_1_2020_INFORMACJA [...].pdf

2020-04-04 15:11 Emilian Chorostecki W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych oraz decyzję Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.03.2020 roku Zamawiający informuje, że w trosce o Wykonawców oraz członków komisji przetargowej publiczne otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu odbędzie się TYLKO w trybie on-line. W tym celu Zamawiający utworzy dedykowane spotkanie na platformie ZOOM.us w formie video - konferencji. Żeby do niego dołączyć należy skopiować link zamieszczony poniżej i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie (najczęściej należy pobrać i uruchomić plik, jeśli nie posiada się platformy Zoom). Uczestnikom spotkania udostępniony zostanie taki sam widok, jak uczestnikom, którzy braliby fizyczny udział w sesji otwarcia ofert. Do spotkania dołączyć można będzie w dniu 8.04.2020 roku od godziny 9:30, jednakże otwarcie ofert rozpocznie się zgodnie z planem o godzinie 10:00. Zamawiający nie zapewnia wsparcia przy problemach technicznych związanych z obsługą platformy ZOOM:
https://us04web.zoom.us/meeting/526142305

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający zamieszcza na platformie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DUUE.
2020-03-30 21:55 Emilian Chorostecki Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu

Odpowiedzi nr 3.pdf

2020-03-19 11:33 Emilian Chorostecki Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-03-11 13:15 Emilian Chorostecki Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-03-09 14:07 Emilian Chorostecki Zamawiający informuje, że w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, omyłkowo zostało zamieszczone na stronie "platformazakupowa.pl" ogłoszenie, zawierające treść przesłaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a nie już opublikowaną. Zamawiający zaznacza, że ta treść przesłana do publikacji jest zgodna z treścią opublikowaną w DUUE w dniu 06.03.2020 roku pod numerem 2020/S 047-110474.
Mając na uwadze powyższa zamawiający dokonuje zmiany załącznika do postępowania na prawidłowy, tj. opublikowany w DUUE, załączając go na stronie platformazakupowa.pl, jako załącznik do postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 716

Send a message to buyer