Proceeding: ZP-20-019UN DOSTAWA LEKÓW 7

Deadlines:
Posted : 09-03-2020 11:20:00
Placing offers: 08-04-2020 10:00:00
Opening offers : 08-04-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 237.5 2020-03-09 11:20:00 Proceeding
załaczniki do pobrania.doc doc 160.5 2020-03-09 11:20:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 430.07 2020-03-09 11:20:00 Proceeding
OGŁOSZENIE.pdf pdf 254.13 2020-03-09 11:20:00 Proceeding
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE Pak.5,6.pdf pdf 443.94 2020-05-29 13:43:28 Public message
WYNIKI 1 - KOREKTA.pdf pdf 224.61 2020-05-18 13:53:29 Public message
WYNIKI 1.pdf pdf 431.56 2020-05-15 11:54:37 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 254.73 2020-04-09 14:32:52 Public message
UNIEWAZNIENIE CZĘŚCIOWE Pak.10.pdf pdf 367.84 2020-04-09 14:32:52 Public message
ZMIANA SIWZ.pdf pdf 423.75 2020-03-12 12:22:21 Public message

Announcements

2020-05-29 13:43 Barbara Huchro unieważnienie częściowe

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

2020-05-18 13:53 Barbara Huchro korekta wyników 1

WYNIKI 1 - KOREKTA.p [...].pdf

2020-05-15 11:54 Barbara Huchro WYNIKI 1

WYNIKI 1.pdf

2020-04-09 14:32 Barbara Huchro PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCIOWE

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI [...].pdf

2020-03-12 12:22 Barbara Huchro ZMIANA SIWZ

ZMIANA SIWZ.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 424

Send a message to buyer