Proceeding: W.Sz.Z: TZ-280-29/20 W.Sz.Z: TZ-280-29/20 Dostawa kardiomonitorów dla Kliniki Chirurgii Ogólnej – 7 szt., dla Oddziału Neurochirurgii 2 szt.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 09-03-2020 11:48:00
Placing offers: 08-04-2020 09:30:00
Opening offers : 08-04-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie 29-20.pdf pdf 130.66 2020-03-09 11:48:00 Proceeding
siwz 29-20s kardiomonitory.pdf pdf 1641.9 2020-03-09 11:48:00 Proceeding
29-20 Załącznik Nr 8 do SIWZ - JEDZ do postępowania.docx docx 48.78 2020-03-09 11:48:00 Proceeding
siwz 29-20s kardiomonitory.doc doc 736.5 2020-03-09 11:48:00 Proceeding
29-20 wynik.pdf pdf 298.52 2020-04-28 11:42:59 Public message
29-20informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 131.08 2020-04-08 10:08:29 Public message
pytania i odpowiedzi 29-20.pdf pdf 1695.54 2020-03-26 11:31:05 Public message

Announcements

2020-04-28 11:42 Anna Wutrych-Krajewska Informacja o wyborze oferty

29-20 wynik.pdf

2020-04-08 10:08 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert.

29-20informacja z ot [...].pdf

2020-03-26 11:31 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 298

Send a message to buyer