Proceeding: 70/2020 Dostawa fabrycznie nowego trenażera samochodu osobowego

Deadlines:
Posted : 19-03-2020 13:31:00
Placing offers: 08-04-2020 09:00:00
Opening offers : 08-04-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 6 do SIWZ - Klauzula kodyfikacyjna.docx docx 16.73 2020-03-19 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 do SIWZ - Karta informacyjna.docx docx 25.02 2020-03-19 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SIWZ - Wymagania Techniczno Uzytkowe (WTU).docx docx 444.4 2020-03-19 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Wzor umowy.docx docx 42.73 2020-03-19 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SIWZ - Wzor oswiadczenia.doc doc 57 2020-03-19 13:31:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SIWZ - Druk oferta.docx docx 36.52 2020-03-19 13:31:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 219.5 2020-03-19 13:31:00 Proceeding
Ogloszenie.pdf pdf 391.1 2020-03-19 13:31:00 Proceeding
Wyniki - 21.04.2020.doc doc 30 2020-04-21 14:04:30 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 63.5 2020-04-08 10:12:45 Public message
Wzor oswiadczenia o grupie kapitalowej.doc doc 38 2020-04-08 10:12:45 Public message
Zmiana ogloszenia - 02.04.2020.pdf pdf 196.88 2020-04-02 13:58:20 Public message
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Wzor umowy - PO ZMIANIE.docx docx 42.56 2020-04-02 13:58:20 Public message
Wyjasnienia tresci SIWZ - 02.04.2020.doc doc 38 2020-04-02 13:58:20 Public message
Wyjasnienia tresci SIWZ - 01-04-2020.doc doc 33 2020-04-01 10:58:54 Public message
Wyjasnienia tresci SIWZ.doc doc 28 2020-03-25 14:34:04 Public message

Announcements

2020-04-21 14:04 Agata Modrzewska Wybór oferty najkorzystniejszej - 21.04.2020 r.

Wyniki - 21.04.2020. [...].doc

2020-04-08 10:12 Agata Modrzewska Informacja z otwarcia ofert - 08.04.2020 r.

informacja z otwarci [...].doc

Wzor oswiadczenia o [...].doc

2020-04-02 13:58 Agata Modrzewska Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana ogłoszenia

Zmiana ogloszenia - [...].pdf

Zalacznik nr 3 do SI [...].docx

Wyjasnienia tresci S [...].doc

2020-04-02 13:52 Agata Modrzewska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-04-01 10:58 Agata Modrzewska Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający przedstawia treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wyjasnienia tresci S [...].doc

2020-03-25 14:34 Agata Modrzewska Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający przedstawia treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wyjasnienia tresci S [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 417

Send a message to buyer