Proceeding: WDMiOD-ZP..272.2.2020 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu będzińskiego

Deadlines:
Posted : 24-03-2020 11:23:00
Placing offers: 08-04-2020 10:00:00
Opening offers : 08-04-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ Załącznik 6.1. ul. Odkrywkowa w Będzinie.zip zip 67572.48 2020-03-24 11:23:00 Proceeding
SIWZ 6.2 ul. Wojska Polskiego w Będzinie.zip zip 24213.5 2020-03-24 11:23:00 Proceeding
SIWZ Załączniki Nr 1b, 2b, 3b dla ofert elektronicznych.docx docx 20.54 2020-03-24 11:23:00 Proceeding
SIWZ Załączniki Nr 1a, 2a, 3a dla ofert papierowych.docx docx 20.79 2020-03-24 11:23:00 Proceeding
SIWZ Załącznik Nr 4 - wersja edytowalna.docx docx 14.03 2020-03-24 11:23:00 Proceeding
SIWZ .pdf pdf 725.75 2020-03-24 11:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.23 2020-03-24 11:23:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 107.51 2020-06-02 13:13:50 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 900.39 2020-04-29 13:00:53 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 597.7 2020-04-08 11:38:55 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 44.1 2020-03-27 09:40:22 Public message
zmiana sposobu komunikacji z Zamawiającym.pdf pdf 277.88 2020-03-27 09:39:54 Public message

Announcements

2020-06-02 13:13 Agnieszka Skiba Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2020-04-29 13:00 Karolina Pławska informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2020-04-08 11:38 Agnieszka Skiba Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-27 09:40 Karolina Pławska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2020-03-27 09:39 Karolina Pławska zmiana sposobu komunikacji z Zamawiającym

zmiana sposobu komun [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 591

Send a message to buyer