Proceeding: Z.II.260.14.Zp.2020 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Jacek WALSKI
PREDA Jacek Walski
Deadlines:
Posted : 30-03-2020 10:22:00
Placing offers: 08-04-2020 09:15:00
Opening offers : 08-04-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.szpital-nisko.pl

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ cz. V- załączniki do oferty.doc doc 91.5 2020-03-30 10:22:00 Proceeding
SIWZ cz. IV - formularz ofertowy.doc doc 77 2020-03-30 10:22:00 Proceeding
SIWZ cz. III - wzór umowy obiekty.doc doc 128 2020-03-30 10:22:00 Proceeding
SIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty.xls xls 44 2020-03-30 10:22:00 Proceeding
SIWZ cz. I - obiekty.doc doc 267 2020-03-30 10:22:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 510088073-N-2020 z dnia 21-05-2020 r..pdf pdf 110.52 2020-05-21 15:47:19 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsdzej oferty.pdf pdf 910.2 2020-05-12 16:06:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 539.69 2020-04-08 15:04:38 Public message
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf pdf 2394.13 2020-04-02 12:00:28 Public message

Announcements

2020-05-21 15:47 Jacek WALSKI Niniejszym informuję o umieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie nr 510088 [...].pdf

2020-05-12 16:06 Jacek WALSKI Informuję o umieszczeniu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-04-08 15:04 Jacek WALSKI Informacja z otwarcia ofert - Termin wykonania zamówienia 01.01.2021 - 31.12.2021, Płatność za zużycie energii elektrycznej jak w SIWZ cz. I i SIWZ cz. III.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-02 12:00 Jacek WALSKI Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 1.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-03-30 10:49 Jacek WALSKI Publikacja ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych i stronie preda.pl

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 9

Send a message to buyer