Proceeding: DOZ-ZO/5/2020 Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w systemie sprzedaży bezgotówkowej w sieci stacji paliw na terenie Polski

Ewelina Potok
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Posted : 02-04-2020 14:17:00
Placing offers: 08-04-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na Sukcesywną dostawę paliw płynnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w systemie sprzedaży bezgotówkowej w sieci stacji paliw na terenie Polski

UWAGA:

Cena kalkulowana na podstawie cenny brutto za litr paliwa/oleju napędowego, na stacji Wykonawcy na dzień ogłoszenia postępowania.

Przy obliczaniu ceny należy również uwzględnić wartość usług związanych z wystawieniem, użytkowaniem i obsługą 9 kart. 

Suma wartości brutto cen paliw stanowić będzie cenę ofertową.

Ceny winny być podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.


Dodatkowe informacje:

  • Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
  • Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie rzeczywiście zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
  • Zamawiającemu w każdej chwili przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Opis zamówienia:

  • Zgodne z umową oraz załącznikiem do postępowania -  Opis przedmiotu zamówienia.
  • Planowany termin wykonania - zgodnie z umową, tj. do dnia 31.12.2021r.
  • Warunki płatności: 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
  • Miejsce dostawy - teren całego kraju.
  • Obciążenia za sprzedane paliwa odbywać się będą według cen obowiązujących
    na stacjach paliw Wykonawcy z dnia zakupu, pomniejszonych o zaoferowany upust


Warunki udziału w postępowaniu.

      Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 755). oraz wykonawca zobowiązany jest wykazać się posiadaniem sieci stacji paliw na terenie RP tj. przynajmniej dwóch stacji na terenie każdego województwa, wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw, oraz  że dysponuje minimum 4 stacjami paliw, wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw, czynnych 7 dni w tygodniu przez 24 h, w granicach administracyjnych miasta Poznania, w tym minimum 1 stacja w odległości 5 km od siedziby Bazy Transportu położonej w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 42

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) jest nieważna na podstawie przepisów prawa.


UWAGA: Proszę załączyć do oferty wymagane załączniki.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zestawienie pojazdy - platforma.xlsx xlsx 11.07 2020-04-02 14:17:00 Proceeding
Umowa 2020-2021.docx docx 20.38 2020-04-02 14:17:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 17.21 2020-04-02 14:17:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Cena Cena brutto za litr benzyny na dzień ogłoszenia postępowania tj. 02.04.2020r. 1 l - (0)
2 Cena Cena brutto za litr ON na dzień ogłoszenia postępowania tj. 02.04.2020r. 1 l - (0)
3 Upust Upust od ceny zakupu paliwa 1 % - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. - Proszę załączyć jeśli wymagane (0)
4 Oświadczamy, że: - Posiadamy uprawnienia oraz licencje do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania umowy; c. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy (0)
5 Oświadczamy, że: - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. (0)
6 Oświadczamy, że: - W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. (0)
7 Upust 40% Upust od ceny zakupu paliwa (0)
8 Koncesja - Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 755) - proszę załączyć (Buyer requires the attachment of a file) (0)
9 Stacje paliw - Wykonawca zobowiązany jest wykazać się posiadaniem sieci stacji paliw na terenie RP tj. przynajmniej dwóch stacji na terenie każdego województwa, wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw, oraz że dysponuje minimum 4 stacjami paliw, wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw, czynnych 7 dni w tygodniu przez 24 h, w granicach administracyjnych miasta Poznania, w tym minimum 1 stacja w odległości 5 km od siedziby Bazy Transportu położonej w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 42 - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 91

Send a message to buyer