Proceeding: 42/1/2020 DOSTAWA TABLICY INFORMACYJNEJ (UNIJNEJ)NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO DREWNICA SP. Z O.O.w ramach Projektu: „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Deadlines:
Posted : 03-04-2020 10:43:00
Placing offers: 08-04-2020 09:50:00
Opening offers : 08-04-2020 09:55:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica  sp. z o.o.

1.    Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

2.    Mazowiecki Szpital Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

3.    Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertę godzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4.    Podana przez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne koszty wynikające z obowiązków określonych w zamówieniu i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia  nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt i ryzyko.

5.    O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie netto+ podatek VAT.

6.    Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.   Oferent, składając ofertę, gwarantuje, że zaoferowany przedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiały i urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

8. W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, Mazowiecki Szpital Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.

9.    Mazowiecki Szpital Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o. wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie   z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

10.  Mazowiecki Szpital Wojewódzkiego Drewnica sp. z o.o zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

11.  Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu przez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać oferty.

Uwaga:

Termin realizacji zamówienia - do 30 dni od daty wyboru oferty


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 Zamówienie realizowane w ramach Projektu: „Poprawa funkcjonalności i efektywności kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 22 41972 53 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
napis na tablicy.jpg jpg 2618 2020-04-03 10:43:00 Proceeding
opis.docx docx 69.45 2020-04-03 10:43:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 245.07 2020-04-08 13:09:48 Public message
wybór oferty.pdf pdf 152.56 2020-04-08 12:34:51 Public message

Announcements

2020-04-08 13:09 KRZYSZTOF JANIGA w odpowieedzi na pytania Oferentów załaczam informacje z otwrcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-08 12:34 KRZYSZTOF JANIGA W załączeniu przedstawiamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Dziękuję bardzo wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu

wybór oferty.pdf

2020-04-06 07:29 KRZYSZTOF JANIGA zamawiający potwierdza, że głębokość tablicy powinna wynosić 3 mm - zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do zamówienia.


Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 TABLICA WEWNĘTRZNA WYMIARY tablicy Szerokość – 1200 mm; Wysokość – 800 mm Głębokość – 30 mm napisy i kolorystyka zgodnie z załącznikiem 1 pc. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
Karola Rychlińskiego 1
05-091, Ząbki
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 261

Send a message to buyer