Proceeding: Zakup fabrycznie nowego ciągnika jednoosiowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Arkadiusz Kloskowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Posted : 03-04-2020 17:07:00
Placing offers: 08-04-2020 08:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

I.              Gmina Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo

           

II.            Przedmiot zamówienia:

 

Ciągnik jednoosiowy wraz z akcesoriami :

- przyczepka z siedziskiem i hamulcami

- kosiarka listwowa

- glebogryzarka podpinana pod wałek odbioru mocy

- pompa wody

- pług do odśnieżania

- kosiarka rotacyjna

 

Opis przedmiotów zamówienia w załączniku nr 1

 

III. Termin wykonania zamówienia:

    Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.05.2020 r.

   
IV.
 Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:                                          

1.posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.


V.
Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59 lub 664 024 384

 

VI.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł) przedstawiona dodatkowo na formularzu ofertowym  załącznik nr 2 .Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).
Istotne warunki umowy stanowią załącznik nr 3


VII. Sposób przygotowania oferty:

1.Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

2.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.

3.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego w załączniku nr 2 .Formularz ofertowy należy uzupełnić i dołączyć skan do umieszczonej oferty na platformie Open Nexus .Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

 

VIII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

1.Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy  zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl).

  Ofertę należy złożyć do dnia 08.04.2020 r. do godz. 8:00

XI. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

X. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS.
6) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.
7) Termin płatności faktury - 30 dni od daty wpływu.

8) Koszty dostawy po stronie Dostawcy.


XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

XII. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.).

XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.Zamawiający:

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał nr 3 istotne warunki umowy ciagnik+urzadzenia 2020 .pdf pdf 153.75 2020-04-03 17:07:00 Proceeding
zał nr 2 Formularz ofertowy 2020.pdf pdf 123.96 2020-04-03 17:07:00 Proceeding
zał nr 1 - Opis ciągnika+urzadzenia 2020 .pdf pdf 170.77 2020-04-03 17:07:00 Proceeding

Announcements

2020-04-16 13:19 Arkadiusz Kloskowski Postępowanie pozostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
Arkadiusz Kloskowski
Inspektor ds. eksploatacji
budynków i terenów gminnych
tel. 58 692 94 59

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ciągnik jednoosiowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 Do ofert należy dołączyć skan uzupełnionych i podpisanych załączników nr 1 oraz nr 2 1 pc. - (0)
2 Przyczepka z siedziskiem i hamulcami opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 1 pc. - (0)
3 Kosiarka rotacyjna opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 1 pc. - (0)
4 Glebogryzarka doczepiana opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 1 pc. - (0)
5 Pompa wody opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 1 pc. - (0)
6 Pług do śniegu - lemiesz opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 1 pc. - (0)
7 Kosiarka listwowa opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji do 30.05.2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 135

Send a message to buyer