Proceeding: 291924 Zakup manometru

Michał Prokopiuk
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Lubelski Zakład w Lublinie
Deadlines:
Posted : 06-04-2020 09:10:00
Placing offers: 08-04-2020 09:09:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

Manometr 1MPa, typ XL72 INPUT 4-20mA Single 100060986.10 ART. no. XL721MPa - 2 sztuki

Dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy do ul. Gazowa  4 20-406 Lublin w ciągu 14 dni od dnia przesłania zamówienia.

Forma płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania przedmiotu dostawy wraz z fakturą.

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:

a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.

2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.

3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.

4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu dostawy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Dostawcy za każdy dzień zwłoki,
b) odstąpienia przez Dostawcę od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy.
c) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 646 00 24

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Manometr 1MPa, typ XL72 INPUT 4-20mA Single 100060986.10 ART. no. XL721MPa - 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4503 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 175

Send a message to buyer