Proceeding: S.270.16.2020.AK Dostawa sortów mundurowych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2020

Deadlines:
Posted : 07-07-2020 14:57:00
Placing offers: 21-07-2020 10:00:00
Opening offers : 21-07-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ-sig.pdf pdf 833.07 2020-07-07 14:57:00 Proceeding
Zał. 1 OPZ.pdf pdf 292.7 2020-07-07 14:57:00 Proceeding
Zał. 2 Formularz ofertowy.docx docx 69.17 2020-07-07 14:57:00 Proceeding
Zał. 2.1. Formularz cenowy.docx docx 56.44 2020-07-07 14:57:00 Proceeding
Zał. 3 Wzór umowy.docx docx 28.92 2020-07-07 14:57:00 Proceeding
Zał. 3.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 47 2020-07-07 14:57:00 Proceeding
Zał. 4 Oświadczenie o przynależności do grupy.docx docx 14.69 2020-07-07 14:57:00 Proceeding
zał. do umowy RODO.doc doc 48.5 2020-07-07 14:57:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2974.99 2020-07-07 14:57:00 Proceeding
S.270.16.2020-sig.pdf pdf 829.32 2020-07-31 13:41:47 Public message
S.270.16.2020.AK Informacja z otwarcia.pdf pdf 81.73 2020-07-27 12:21:05 Public message

Announcements

2020-07-31 13:41 Paweł Czapka Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski przesyła informację o wyniku postępowania S.270.16.2020.AK

S.270.16.2020-sig.pd [...].pdf

2020-07-27 12:21 Paweł Czapka Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski przesyła w załączniku informację z otwarcia ofert z dnia 21.07.2020

S.270.16.2020.AK Inf [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 208