Proceeding: Z/26/PN/20 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na dostawy obłożeń chirurgicznych- znak sprawy: Z/26/PN/20

Alina Pieniak
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 08-06-2020 13:46:00
Placing offers: 13-08-2020 12:30:00
Opening offers : 13-08-2020 13:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 84.83 2020-06-08 13:46:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 umowa.pdf pdf 503.92 2020-06-08 13:46:00 Proceeding
Zalacznik nr 2.xls xls 159 2020-06-08 13:46:00 Proceeding
OFERTA.odt odt 15.71 2020-06-08 13:46:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 543.69 2020-06-08 13:46:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 281.85 2020-06-08 13:46:00 Proceeding
oglosz 30.07.pdf pdf 157.94 2020-07-30 12:59:59 Public message
ODPOWIEDZI 27.07.pdf pdf 1146.88 2020-07-27 14:18:14 Public message
zalacznik nr 3 modyf.pdf pdf 503.82 2020-07-27 14:18:14 Public message
Formularz cenowy po modyfikacji 24.07.2020.xls xls 224.5 2020-07-27 14:18:14 Public message
ogloszenie o sprostowaniu 2.pdf pdf 152.27 2020-07-21 11:36:15 Public message
ogloszenie o sprostowaniu.pdf pdf 152.91 2020-07-21 11:32:16 Public message
Informacja o zmianie terminu 17.07.2020.pdf pdf 228.84 2020-07-17 11:38:52 Public message
zmiana ogloszenia z26.pdf pdf 70.8 2020-07-07 09:19:02 Public message
1552-20.pdf pdf 241.55 2020-07-03 13:16:45 Public message

Announcements

2020-07-30 12:59 Alina Pieniak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

oglosz 30.07.pdf

2020-07-27 14:18 Alina Pieniak Odpowiedzi na zapytania Wykonawców wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 i Załącznikiem nr 3 do SIWZ

ODPOWIEDZI 27.07.pdf

zalacznik nr 3 modyf [...].pdf

Formularz cenowy po [...].xls

2020-07-21 11:36 Jakub Smolarek Ogłoszenie o sprostowaniu.

ogloszenie o sprosto [...].pdf

2020-07-21 11:32 Jakub Smolarek Ogłoszenie o sprostowaniu.

ogloszenie o sprosto [...].pdf

2020-07-17 11:38 Paulina Kowalewska Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-07-07 09:19 Jakub Smolarek Ogłoszenie o sprostowaniu.

zmiana ogloszenia z2 [...].pdf

2020-07-03 13:16 Jakub Smolarek Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.

1552-20.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 967