Proceeding: Z/32/PN/20 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na dostawy antybiotyków - znak sprawy: Z/32/PN/20

Alina Pieniak
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 09-06-2020 14:36:00
Placing offers: 11-08-2020 12:30:00
Opening offers : 11-08-2020 13:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 83.02 2020-06-09 14:36:00 Proceeding
umowa Zalacznik nr 3.pdf pdf 573.92 2020-06-09 14:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2.ods ods 32.96 2020-06-09 14:36:00 Proceeding
OFERTA zalacznik nr 1.odt odt 14.99 2020-06-09 14:36:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 539.1 2020-06-09 14:36:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 244.35 2020-06-09 14:36:00 Proceeding
ogloszenie o zmianie 07.08.pdf pdf 152.43 2020-08-07 09:57:26 Public message
odpowiedzi 2 04.08.pdf pdf 485.6 2020-08-04 13:59:48 Public message
Załącznik nr 2 zadanie 13 po modyf 04.08.ods ods 5.63 2020-08-04 13:59:48 Public message
odpowiedz 04.08.pdf pdf 582.64 2020-08-04 13:03:49 Public message
Załącznik nr 2 zadanie 3 po modyf 04.08.ods ods 9.12 2020-08-04 13:03:49 Public message
ogloszenie o zmianie 04.08.pdf pdf 154.2 2020-08-04 09:47:59 Public message
odpowiedzi 30.07.2020.pdf pdf 673.49 2020-07-30 12:20:43 Public message
ogloszenie o sprostowaniu 2.pdf pdf 154.32 2020-07-21 11:26:24 Public message
Ogloszenie o sprostowaniu.pdf pdf 70.98 2020-07-20 09:29:51 Public message
zmiana terminu.pdf pdf 474.8 2020-07-16 11:10:20 Public message
Odpowiedzi 14.07.2020.pdf pdf 794.99 2020-07-16 11:08:20 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 152.37 2020-07-09 11:18:42 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 308.79 2020-07-07 07:21:50 Public message
Odpowiedzi na Zapytania wykonawców.pdf pdf 572.39 2020-07-06 09:38:02 Public message
Odp. na zapytania wykonawców.pdf pdf 934.85 2020-07-06 09:38:02 Public message
Odpowiedzi na Zapytania.pdf pdf 302.22 2020-07-06 08:44:12 Public message
Zadanie nr 1.xlsx xlsx 13.44 2020-07-06 08:44:11 Public message
Odpowiedzi 02.07.2020.PDF PDF 160.88 2020-07-02 07:38:15 Public message
z32pn20.pdf pdf 129.97 2020-06-18 09:34:30 Public message
Załącznik nr 2 po mod.ods ods 5.72 2020-06-18 09:34:30 Public message

Announcements

2020-08-07 09:57 Alina Pieniak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-04 13:59 Alina Pieniak Odpowiedź na zapytanie jednego z Wykonawców oraz zmodyfikowany formularz cenowy zadania 13

odpowiedzi 2 04.08.p [...].pdf

Załącznik nr 2 zadan [...].ods

2020-08-04 13:03 Alina Pieniak Odpowiedź na zapytanie jednego z Wykonawców wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz zmodyfikowanym formularzem cenowym zadania 3

odpowiedz 04.08.pdf

Załącznik nr 2 zadan [...].ods

2020-08-04 09:47 Alina Pieniak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ogloszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-30 12:20 Alina Pieniak Odpowiedź na zapytanie jednego z Wykonawców wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert

odpowiedzi 30.07.202 [...].pdf

2020-07-21 11:26 Jakub Smolarek Ogłoszenie o sprostowaniu.

ogloszenie o sprosto [...].pdf

2020-07-20 09:29 Jakub Smolarek Ogłoszenie o sprostowaniu.

Ogloszenie o sprosto [...].pdf

2020-07-16 11:10 Paulina Kowalewska Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

zmiana terminu.pdf

2020-07-16 11:08 Paulina Kowalewska Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Odpowiedzi 14.07.202 [...].pdf

2020-07-09 11:18 Paulina Kowalewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-07 07:21 Paulina Kowalewska Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2020-07-06 09:38 Paulina Kowalewska Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Odpowiedzi na Zapyta [...].pdf

Odp. na zapytania wy [...].pdf

2020-07-06 08:44 Paulina Kowalewska Odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców wraz ze zmodyfikowanym formularzem cenowym w zakresie zadania nr 1

Odpowiedzi na Zapyta [...].pdf

Zadanie nr 1.xlsx

2020-07-02 07:38 Paulina Kowalewska Odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców

Odpowiedzi 02.07.202 [...].PDF

2020-06-18 09:34 Alina Pieniak Informacja o załączeniu zmodyfikowanego formularza cenowego zadania 14.

z32pn20.pdf

Załącznik nr 2 po mo [...].ods

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 918