Proceeding: ZP/19/2020 Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (2 Pakiety)

Agnieszka Mikołajczyk
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Publicznych
Deadlines:
Posted : 12-06-2020 09:59:00
Placing offers: 21-07-2020 11:00:00
Opening offers : 21-07-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:
Załącznik nr 1 – Charakterystyka Zamawiającego
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – Wykaz sprzętu elektronicznegoWykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
 https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w zakładce niniejszego postępowania.

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje, powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w sposób opisany w rozdziale XI SIWZ, w terminie do dnia 21.07.2020 r., do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego: budynek główny Szpitala, aula, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź w dniu 21.07.2020 roku o godz. 11:30.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 2020-OJS112-272063-pl.pdf pdf 137.67 2020-06-12 09:59:00 Proceeding
2020 Zalacznik nr 6b do SIWZ Oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej.doc doc 56 2020-06-12 09:59:00 Proceeding
2020 Zalacznik nr 6a do SIWZ Oswiadczenie o braku przynalenzno do tej samej grupy kapitalowej.doc doc 56 2020-06-12 09:59:00 Proceeding
2020 Zalacznik nr 5.doc doc 200 2020-06-12 09:59:00 Proceeding
2020 Zalacznik nr 4b.doc doc 95 2020-06-12 09:59:00 Proceeding
2020 Zalacznik nr 4a.doc doc 132.5 2020-06-12 09:59:00 Proceeding
2020 Zalacznik nr 3b do SIWZ - Wzor umowy dla pakietu 2.doc doc 113 2020-06-12 09:59:00 Proceeding
2020 Zalacznik nr 3a do SIWZ - Wzor umowy dla pakietu 1.doc doc 111.5 2020-06-12 09:59:00 Proceeding
SIWZ_ZP_19.pdf pdf 5547.62 2020-06-12 09:59:00 Proceeding
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .pdf pdf 84.97 2020-07-23 15:01:33 Public message
ZP_19_otwarcie.pdf pdf 335.57 2020-07-21 16:35:45 Public message
ODPOWIEDZI - informacja 10.07.2020.pdf pdf 123.52 2020-07-10 11:47:37 Public message

Announcements

2020-07-23 15:01 Agnieszka Mikołajczyk Zawiadomienie o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu II.

W zakresie Pakietu I postępowanie trwa.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-07-21 16:35 Agnieszka Mikołajczyk Niniejszym zamieszczamy informację z otwarcia ofert.

ZP_19_otwarcie.pdf

2020-07-10 11:47 Agnieszka Mikołajczyk Uczestnicy postępowania przetargowego
na usługę ubezpieczenia
WSS im. M. Pirogowa w Łodzi


Szanowni Państwo
W związku z wpływem zapytań Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczących wyjaśnienia części POUFNEJ treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.), Zamawiający udzielił odpowiedzi i przekazał je wszystkim Wykonawcom, którzy zawnioskowali o udostępnienie części poufnej.
W wyniku odpowiedzi do części poufnej modyfikacji ulega:
• Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
• Załącznik nr 1 do SIWZ – Charakterystyka Zamawiającego

Uwaga!! Załączniki o charakterze poufnym zostaną przesłane Wykonawcom, którzy zwrócili lub zwrócą się o przekazanie części poufnej SIWZ.

ODPOWIEDZI - informa [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 585