Proceeding: ZP/PN/24/20/LAM/AW Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w Pracowni PET/CT Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Deadlines:
Posted : 16-06-2020 09:44:00
Placing offers: 27-07-2020 12:00:00
Opening offers : 27-07-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 8 do SIWZ - Schemat instalacji technologicznej chłodu dla PET CT.pdf pdf 1123.8 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Ilość i doświadczenie personelu serwisu - dla kryteriów oceny ofert.doc doc 74 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc doc 67 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ.zip zip 93.32 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupie kapitałowej.doc doc 43.5 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy AS.doc doc 285 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz OFERTY.doc doc 93 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 33.29 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc doc 252.5 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2020-OJS115-279544-pl opublikowane w dniu 16.06.2020.pdf pdf 140.23 2020-06-16 09:44:00 Proceeding
Informacja o wyniku postępowania - 05.08.2020.pdf pdf 390.75 2020-08-05 15:02:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 27.07.2020.doc doc 33 2020-07-28 10:52:20 Public message
Ogłoszenie 1 o zmianie ogłoszenia nr 2020-OJS133-327540-pl opublikowane 13.07.2020.pdf pdf 67.17 2020-07-13 13:18:22 Public message
Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 09.07.2020 roku.pdf pdf 2696.12 2020-07-09 11:38:52 Public message
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 09.07.2020.doc doc 252 2020-07-09 11:38:52 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmiana 09.07.2020.docx docx 33.41 2020-07-09 11:38:52 Public message
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy AS - zmiana 09.07.2020.doc doc 295 2020-07-09 11:38:52 Public message

Announcements

2020-08-05 15:02 Andrzej Wręczycki INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - 05.08.2020

Informacja o wyniku [...].pdf

2020-07-28 10:52 Andrzej Wręczycki INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 27.07.2020

Informacja z otwarci [...].doc

2020-07-13 13:18 Andrzej Wręczycki OGŁOSZENIE 1 O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU NA 27.07.2020

Ogłoszenie 1 o zmian [...].pdf

2020-07-09 11:38 Andrzej Wręczycki INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW - 09.07.2020

Informacja dla Wykon [...].pdf

Specyfikacja Istotny [...].doc

Załącznik nr 1 do SI [...].docx

Załącznik nr 3 do SI [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 549