Proceeding: ZP.272.19.2020 „USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM ULIC I DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO PRZEZ OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY” z podziałem na 16 części zamówienia.

Arleta Matusik
Powiat Chojnicki
Deadlines:
Posted : 18-06-2020 12:48:00
Placing offers: 21-07-2020 10:00:00
Opening offers : 21-07-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP.27219.2020 SIWZ.pdf pdf 7989.16 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 ZIMA ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOW.zip zip 1680.2 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZE CENOWE W WERSJI EDYTOWALNEJ Zima 2020-2021.doc doc 178.5 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKI DO OPISU.7z 7z 1167.3 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 JEDZ WORD.doc doc 212.5 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 JEDZ PDF XMLespd-request.zip zip 81.78 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 GRUPA KAPITAŁOWA I PEŁNOMOCNICTWO.doc doc 67 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 EDYTOWALNA WERSJA FORMULARZ OFERTY Zima 2020-2021.doc doc 114.5 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 2020-OJS117-283961-pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 4061.5 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 WERSJA PDF FORMULARZ OFERTY Zima 2020-2021.pdf pdf 215.57 2020-06-18 12:48:00 Proceeding
ZP.272.19.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- NA STRONE.pdf pdf 2008.61 2020-07-21 15:51:18 Public message

Announcements

2020-07-21 15:51 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA

ZP.272.19.2020 INFOR [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 456