Proceeding: 6/INFR/PN/2020 Remont ogrodzenia zewnętrznego

Deadlines:
Posted : 25-06-2020 13:29:00
Placing offers: 22-07-2020 09:00:00
Opening offers : 22-07-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 9 do siwz - wzór umowy.pdf pdf 459.57 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
zał. nr 8 do siwz - zobowiazanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc doc 124 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
siwz.pdf pdf 649.35 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 554708-N-2020 z dnia 2020-06-25 r..pdf pdf 396.81 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
zał. nr 7 do siwz - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 18.22 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
zał. nr 6 do siwz - wykaz osób.docx docx 18.53 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
zał. nr 5b do siwz - oświadczenie wykonawcy.docx docx 22.56 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
zał. nr 5a do siwz - oświadczenie wykonawcy.docx docx 23.72 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
zał. nr 4 do siwz - formularz ofertowy.docx docx 25.75 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
zał. nr 3 do siwz -przedmiar robót.pdf pdf 370.33 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
zał. nr 2 do siwz - stwiorb.pdf pdf 358.42 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
zał. nr 1 do siwz - dokumentacja techniczna.pdf pdf 5621.21 2020-06-25 13:29:00 Proceeding
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 116.6 2020-08-03 14:06:48 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 104.03 2020-07-22 14:20:00 Public message
wizja lokalna.pdf pdf 47.03 2020-07-06 14:34:40 Public message

Announcements

2020-08-03 14:06 Dariusz Bandzul W załączeniu informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-22 14:20 Dariusz Bandzul W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-06 14:34 Katarzyna Jankowska W załączeniu informacja o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej.

wizja lokalna.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 496