Proceeding: 109/BZP-U.510.68/2020/EP „Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków w Gdańsku” w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2019

Deadlines:
Posted : 02-07-2020 14:14:00
Placing offers: 21-07-2020 10:00:00
Opening offers : 21-07-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do OPZ.zip zip 81254.37 2020-07-02 14:14:00 Proceeding
Dokumenty edytowalne.docx docx 43.63 2020-07-02 14:14:00 Proceeding
3_UMOWA.pdf pdf 1080.83 2020-07-02 14:14:00 Proceeding
2_OPZ.pdf pdf 781.81 2020-07-02 14:14:00 Proceeding
1_SIWZ DN.pdf pdf 1545.11 2020-07-02 14:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.07.2020 r..pdf pdf 438.36 2020-07-02 14:14:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 21.07.2020 r..pdf pdf 622.03 2020-07-21 10:50:55 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.07.2020r.pdf pdf 70.33 2020-07-13 07:56:55 Public message

Announcements

2020-07-21 10:50 Edmund Perszowski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 21.07.2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2020-07-13 07:56 Edmund Perszowski Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.07.2020r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 503