Proceeding: IZP.271.7.2020 ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna na odc. 350 m ''

Joanna Prusinowska
Urząd Miejski w Nasielsku
Deadlines:
Posted : 03-07-2020 11:12:00
Placing offers: 21-07-2020 10:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ,

  • komunikacji zamawiającego z Wykonawcą/inne


Jeżeli będą Państwo mieli pytania prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Ogłoszenie nr 557865-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.


Gmina Nasielsk: ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna na odc. 350 m ''
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nasielsk, krajowy numer identyfikacyjny 52849790913000, ul. ul. Elektronowa  3 , 05-190  Nasielsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 933 000, e-mail um@nasielsk.pl, faks 236 912 470.
Adres strony internetowej (URL): www.nasielsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej osobiśce lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna na odc. 350 m ''
Numer referencyjny: IZP.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje przebudowę chodnika przy ul. Piłsudskiego w Nasielsku (droga powiatowa nr 2424W Nasielsk – Nuna) wraz z wykonaniem poszerzenia nawierzchni jezdni. Celem inwestycji jest dostosowanie szerokości oraz konstrukcji chodnika i jezdni do potrzeb wynikających z ruchu pieszych oraz samochodów. Zamówienie obejmuje:  roboty przygotowawcze:  Rozbiórka istniejących nawierzchni,  Wycinka drzew i usunięcie karp,  Regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej,  Roboty ziemne,  wykonanie podbudowy pod poszerzenie jezdni, chodnika i zajazdów,  wykonanie nawierzchni na poszerzeniu jezdni, chodnika i zajazdów,  zagospodarowanie pasów zieleni oraz nasadzenia drzew,  uporządkowanie terenu.


II.5) Główny kod CPV: 34953300-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111300-1
45111200-0
45233120-6
34922100-7
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  lub dniach:

 

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe 15.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. NUMERACJA WYNIKA Z ZAPISÓW Z SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Zdolność techniczna Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające co najmniej na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie chodnika z kostki brukowej będącego częścią infrastruktury drogowej, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych). b) Zdolność zawodowa: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278 z późn. zm.). NUMERACJA WYNIKA Z ZAPISÓW Z SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.3.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami warunków udziału w postępowaniu, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 7.3.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznik nr 6, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 7.3.3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 7.3.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. NUMERACJA WYNIKA Z ZAPISÓW Z SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –załącznik nr 8 do SIWZ, - dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), - dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 Pzp., - kosztorys ofertowy, - dokument potwierdzający wpłatę wadium w formie pieniądza musi być dołączony do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych). 9.1. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 2018, poz. 110 z późn. zm). 9.2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem otwarcia ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IZP.271.7.2020” Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. 9.4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 109 /I piętro/. 9.5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. NUMERACJA WYNIKA Z ZAPISÓW Z SIWZ


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej(aneks do umowy) pod rygorem nieważności zmiany. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanego: a) warunkami geologicznymi lub archeologicznymi, a w szczególności z wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów, szczątków ludzkich, zabytków oraz koniecznością prowadzenia badań archeologicznych skutkujących w szczególności niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, co będzie miało wpływ na termin jej realizacji, b) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi związanymi z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, co będzie miało wpływ na termin jej realizacji. c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności związanych z koniecznością wstrzymania przez Zamawiającego prowadzonych przez Wykonawcę robót z przyczyn, których w dniu zawarcia umowy nie można było przewidzieć, d) wadami i brakami dokumentacji projektowej koniecznymi do usunięcia, uzupełnienia lub wyjaśnienia, co będzie miało wpływ na termin realizacji zamówienia, e) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót, f) koniecznością dokonania zmian umowy na mocy art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeśli będzie to miało wpływ na termin jej realizacji g) inną, niemożliwą do przewidzenia okolicznością prawną, ekonomiczną, administracyjną, kadrową lub techniczną, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy w przewidzianym nią terminie, wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, h) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót. i) wszelkie zmiany terminu realizacji umowy muszą uwzględniać czas trwania przyczyny powodującej konieczność dokonania jego zmiany, termin wykonania zamówienia może zatem ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania przyczyny powodującej konieczność jego zmiany. 2) powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiego zamiaru, wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż w ofercie, rezygnacji z podwykonawstwa lub zmiany podwykonawcy – po pisemnym powiadomieniu o tym Zamawiającego - z tym, że zmiana lub rezygnacja z udziału w realizacji zamówienia zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców, jeżeli Wykonawca – w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – powoływał się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem wykazania Zamawiającemu przez Wykonawcę, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, lub - gdy będzie to konieczne z uwagi na niemożliwość wykonania przedmiotu umowy przy przewidzianych umową założeniach technologicznych lub materiałowych. Zmiany takie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1, 4) Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych prac okaże się zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Rezygnacja z wykonania części przedmiotu umowy musi zostać potwierdzona przez Strony umowy w formie pisemnej. Obliczenie wartości niewykonanej części przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego zamówienia. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby zbyt niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części zamówienia na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny i sprzętu. Wycena taka musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu: a) jego zmniejszenia – w przypadku, gdy roboty objęte przedmiotem zamówienia nie zostały wykonane w całości, lecz w części, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę robót, inspektora nadzoru i Zamawiającego. b) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (o ile jest to wynagrodzenie kosztorysowe), jeżeli po dokonaniu rozliczenia końcowego okaże się, że Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, wykonał roboty niewykraczające poza przedmiot zamówienia, w większej ilości niż określono w przedmiarach robót, zgodnie z definicją wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonanie robót, o których mowa, wymaga zgody Zamawiającego i zabezpieczenia środków. Wykonawca powinien zgłosić ilość robót, najpóźniej w dniu ich zakończenia, zgodnie z umową. c) zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy to wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, przy czym zmianie nie ulegnie wskazane umową wynagrodzenie netto. 6) zmiany osób wskazanych w § 11 umowy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego innej osoby lub innych osób, które spełnią wymagania Zamawiającego odnośnie posiadanych uprawnień określone w SIWZ postępowania przetargowego; każdorazowo taka zmiana musi być uzasadniana przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji zmiany przez Wykonawcę, jednak wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia proponowanej osoby będą odpowiadały wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w SIWZ postępowania przetargowego; wraz z proponowaną zmianą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie dokumentów potwierdzających uprawniania posiadane przez tą osobę lub te osoby. 7) Jeżeli umowa przewiduje jednorazową płatność po wykonaniu całości przedmiotu umowy w jednym roku budżetowym, a wskutek zmiany terminu w okolicznościach przewidzianych w ust. 3, wykonanie umowy nastąpi w kolejnym roku budżetowym, możliwa jest zmiana umowy poprzez wprowadzenie płatności częściowych (odpowiadających wartości wykonanych robót), jeśli u Zamawiającego wystąpi potrzeba wydatkowania w pierwszym roku budżetowym środków przewidzianych w planie finansowym. 3. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-21, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 10 opis techniczny, mapa podglądowa.pdf pdf 7776.77 2020-07-03 11:12:00 Proceeding
Załącznik nr 9 przedmiar, chodnik ul. Piłsudskiego.pdf pdf 778.95 2020-07-03 11:12:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SIWZ chodnik ul. Piłsudskiego.docx docx 15.58 2020-07-03 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 projekt umowy chodnik ul. Piłsudskiego.pdf pdf 415.75 2020-07-03 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 i 6 do SIWZ chodnik ul. Piłsudskiego.docx docx 22.96 2020-07-03 11:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 oferta chodnik ul. Piłsudskiego.doc doc 44.5 2020-07-03 11:12:00 Proceeding
Zalaczniki od 2 3 i 8 SIWZ chodnik ul. Piłsudskiego.docx docx 46.56 2020-07-03 11:12:00 Proceeding
SIWZ chodnik ul. Piłsudskiego IZP.271.7.2020.pdf pdf 9358.59 2020-07-03 11:12:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 534.84 2020-07-30 14:09:17 Public message
Inf o odrzuceniu oferty oferty nr 4 IZP.271.7.2.2020.pdf pdf 741 2020-07-24 11:57:04 Public message
informacja z otwarcia chodnik ul. Piłsudskiego IZP.271.7.1.2020.pdf pdf 315.49 2020-07-21 14:12:09 Public message

Announcements

2020-07-30 14:09 Joanna Prusinowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IZP.271.7.4.2020JP

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-24 11:57 Joanna Prusinowska W załączeniu informacja o odrzuceniu oferty nr 4, nr referencyjny IZP.271.7.2.2020

Inf o odrzuceniu ofe [...].pdf

2020-07-21 14:12 Joanna Prusinowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert w przetargu ograniczonym dla zadania pn.: ,,Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna na odc. 350 m ''

informacja z otwarci [...].pdf

The number of page views - 341